Rozmiar: 15909 bajtów

- 288 -

1356, 26 VII, Praga (Praga)

des nehsten Dinstags nach s. Jacobs tage des heiligen czwelfboten, unser reiche des Romischen in d. XI des Behemischen in d. X und des Keysertums in dem andern Jare

Karol IV, cesarz (Karl ... romischen Keiser und Kunig ze Behem), zawiadamia Przecława, biskupa wrocławskiego (Prcczlaw), jego kanclerza, starostę wrocławskiego Cuenena von Falkenhayn oraz radę miejską wrocławską (Brezlaw), iż w jego obecności Katarzyna, księżna Śląska i pani Brzegu (Katherina herczoginne von Slesie und frowe zu dem Briege) z jednej strony, a z drugiej jej syn, Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenczlawe, Herczoge von Slesien und Herre zu Lignicz), po długotrwałych sporach zawarli ugodę, w myśl której książę Wacław ma spłacić zaciągnięte długi przez nieżyjącego już ojca Bolesława III, księcia Śląska i pana Brzegu (Bunczlaw), które mają zestawić odbiorcy tego dokumentu. Odnośnie do 300 grzywien dochodu, które odbiorcy posiadali dożywotnio z kopalni złota w Mikołajowicach k. Legnicy (Niclawsdorf), to 90 grzywien powinni otrzymać z dochodów miasta Brzegu (Brieg), a 110 z dochodów w Mikołajowicach (Niclawsdorf), odnośnie do 1000 grzywien, których żąda księżna Katarzyna od Wacława, to 500 grzywien już otrzymała ona, a co do pozostałych 500, odbiorcy mają rozstrzygnąć ile jeszcze pozostało do spłacenia. Ustalenie tej sumy powinno być dokonane przez obie układające się strony, co powinno się dokonać w ciągu 6 tygodni, począwszy od najbliższej niedzieli. Jeżeli w tym czasie zmarłby biskup Przecław (Preczlaw), wówczas poleca się rozstrzygnięcie tych spraw staroście wrocławskiemu i radzie miejskiej. Za naruszenie tych postanowień wystawca ustanawia karę 3000 grzywien, z których połowa ma przypaść kamerze cesarskiej, a druga połowa temu, kto umowy nie naruszył. Jeżeli umowę naruszy księżna Katarzyna, to pieniądze na tę karę ma wyznaczyć ze swojego dożywocia, natomiast książę Wacław z kopalni w Mikołajowicach (Niclawsdorf) lub innych dochodów. Wystawca zobowiązuje odbiorców do informowania go w razie niedotrzymania przez strony powyższego układu.

Pieczęć cesarza Karola IV.


Oryg.: niem., AA Wrocław, sygn. NN 2.
Druk: Z.f.G. Schl., t. IX, s. 203-206; RBM, t. VI, 2, s. 216, nr 40.
Regest: CDS, t. IX, s. 22, nr 142.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów