Rozmiar: 15909 bajtów

- 349 -

1356, 16 X

die b. Galii confessoris

Rajcy wrocławscy sprzedają Piotrowi, synowi Gotfryda (Petrus filiu Gotfridi), sołtysa w Białej k. Świdnicy (Bela), mieszczaninowi chojnowskiemu, 10 grzywien czynszu za 100 grzywien.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 30.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów