Rozmiar: 15909 bajtów

- 374 -

1356, 24 XI, Wrocław (Wratislauia)

in crastino st. Clementis

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Hanko Grazefindus, Katarzyna (Katherina) i Gertruda (Gertrudis), siostry jego żony, Małgorzata (Margaretha) i Mikołaj (Nicolaus), dzieci owego Hanka, i Jan, syn Mikołaja (Johannes Nicolai), niegdyś sołtysa w Jordanowie k. Strzelina (Jordansmol), sprzedali Merburge z Sołtysowic k. Wrocławia (Mulheim) i jej spadkobiercom 1 grzywnę rocznego czynszu z 4 łanów w Kuklicach k. Strzelina (Kuckelicz) ze wszystkimi prawami, w tym z prawem nabywców do zastawu dóbr w wypadku nieotrzymywania czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Herman Purgravii (Hermannus), Gunter Birchin (Guntherus), Pecz de Rachenbach, Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz), Ernko ze Złotoryi (Goltberg) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 264.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 562.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów