Rozmiar: 15909 bajtów

- 386 -

1356, 7 XII, Wrocław (Wratislauia)

in crastino b. Nycolai

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Bernard de Schirow (Bernhardus) nadał Hescze, wdowie po Zygfrydzie Schirow (Syffridus), 8 grzywien rocznego czynszu, z których 7 przeznacza jako oprawę wdowią, a 1 na zakup opału popularnie zwaną "gerade habendas", z 6 swoich łanów w Schosch w dystrykcie wrocławskim (Wratislauiensis) z prawem do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu. W.w. Hescze nadaje ową 8 grzywnę swej córce Małgorzacie (Margaretha), która to grzywna może być odkupiona przez Bernarda za 10 grzywien, 7 grzywien zaś stanowiących jej oprawę wdowią zapisuje w testamencie Janowi de Porsnicz (Jano) jako swojemu opiekunowi. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Schibechinus de Czetschow, rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Peczko de Rychenbach, Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwitz) i Ernko ze Złotoryi (Goltberg) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz wrocławski (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 281-282
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,4, s. 2736.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów