Rozmiar: 15909 bajtów

- 393 -

1356, 24 XII, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia Nativitatis Christi

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... epscopus Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Jan, syn nieżyjącego Jakuba de Sittyn (Johannes natus quondam Jacobi de Sittyn), mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), za zgodą swych braci Henryka (Henricus) i Mikołaja (Nicolaus) de Zittyn oraz swej żony Anny (Anna) zastawił za 360 grzywien wieś popularnie zwaną Ozerycz w dystrykcie wrocławskim (Wratislauiensis) ze wszystkimi dochodami i obciążeniami, przynależnościami i prawami Piotrowi Beyr (Petrus) i Hankowi Budissin (Hanco), mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses), oraz ich spadkobiercom. Z zastrzeżeniem, iż w.w. Jan ma prawo wykupić tę wieś do 24 VI następnego roku, jeśli tego nie dokona, wówczas wieś ta ma przypaść w.w. mieszczanom wrocławkim i ich spadkobiercom wraz ze wszystkimi dochodami, przynależnościami, obciążeniami, i prawami, w tym również z prawem alienacji. Nabywcy zobowiązani są do płacenia 1 wiardunku rocznie na rzecz ołtarza św. Klemensa w katedrze wrocławskiej.

Świadkowie: Mersanus z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), brat biskupa wrocławskiego, Ramfoldus Stosche, Jaracius z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella) - rycerze, Haulo Czamborii, marszałek, Niczko, podczaszy, i Albert z Zatora (Albertus de Zator), notariusz biskupa, qui presencia habuit in comisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 58, nr 49.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów