Rozmiar: 15909 bajtów

- 418 -

1357, 10 I

indictione decima, die decima mensis Januarii

Jan, syn Piotra z Nowego Miasta we Wrocławiu (Johannes quondam Petri de Noua Civitate), kleryk krakowski (Cracouiensis) i notariusz publiczny, w obecności niżej wymienionych świadków oraz Jakuba Augustini (Jacobus) archidiakona legnickiego (Legnicensis) i Belda (Beldo), kanonika wrocławskiego (Wratislauiensis), sędziów i prokuratorów Przecława (Preczslaus), biskupa wrocławskiego, deputowanych przez niego na obrady synodu w Kaliszu (Kalis), sporządza kopię statutów synodalnych zabraniających sędziom świeckim wydawać wyroki w dobrach kościelnych, których mieszkańcy podlegają tylko sądom kościelnym.

Świadkowie: Bodzanta, biskup krakowski (Bodzatha ... Cracouiensis), Maciej, biskup włocławski (Mathia ... Wladislauiensis), Klemens, biskup płocki (Clemens ... Plocensis), Jan, biskup poznański (Johannes ... Poznaniensis), i Mikołaj, biskup przemyski (Nicolaus Premislaiensis).


Transumpt: łac., AA Wrocław, sygn. C 8.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów