Rozmiar: 15909 bajtów

- 481 -

1357, 23 IV, Krzeszów (Grissow)

in dem Suntage alz die Kirche singit misericordia domini

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko ... Herczoge in Slezien herre von Furstinberg und czur Swydnicz), stwierdza, iż po śmierci Mikołaja (Nickil), wójta dziedzicznego w Kamiennej Górze (Landishute), dochody z sądownictwa dziedzicznego w tym mieście mają przypaść spadkobiercom w.w. wójta, mianowicie jego trzem siostrom: Małgorzacie (Margaretha), Kecherlin i Ilsken.

Świadkowie: Conat von Cirnen, Nickil von Zyfridow, Conat von Czedlicz, Heidenrich von Predil, Rudiger von Wiltberk, marszałek książęcy, Arnolt Trache i Piotr von Czedlicz (Petir), książęcy pisarz krajowy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Rep. 83, nr 98.
Regest: tamże. Rep. 135, sygn. D 178, s. 186 v.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów