Rozmiar: 15909 bajtów

- 527 -

1357, 5 VII, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta infra octavam b. Petri et Pauli Apostolorum

Konrad de Falkinhain (Conradus) stwierdza, że w jego obecności Andrzej (Andreas) i Heinczko (Heinczco), bracia zwani de Reste, sprzedali za 136 grzywien Tilkonowi zwanemu Rotin (Tilko), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego spadkobiercom 15 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr w Piotrkowie Borowskim k. Strzelina (Petrikow) z prawem do zastawu dóbr przez nabywcę w wypadku nie uiszczania czynszu i innymi prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Paszko Rymbabe (Paschko), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankintal), Peczko de Richinbach (Peczco) - feudałowie, oraz Dythmarus de Mechkebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wroctaw, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 287.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 960.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów