Rozmiar: 15909 bajtów

- 531 -

1357, 5 VII, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta infra octavam b. Petri et Pauli Apostolorum

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Franczko ze Stabłowic k. Wrocławia (Stabilwicz), sprzedał za 8 grzywien Mikołajowi Stabilwicz (Nicolaus), piwowarowi z Wrocławia (Wratislauia), oraz jego spadkobiercom 1 grzywnę rocznego czynszu z 4 łanów podlegających jurysdykcji w Stabłowicach k. Wrocławia (Stabilwicz) z prawem do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu i prawem odkupu za tę samą cenę. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Paszko Rymbab (Paschko), Herman Rymberg (Hermannus), Jeszko Smolcz (Jeschko), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Jan de Frankental (Johannes), Peczko de Rychinbach, Rudgerus Steinkelr, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16. sygn. 3 A, s. 7.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2667.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów