Rozmiar: 15909 bajtów

- 539 -

1357, 17 VII

an st. Allexi tag

Rajcy m. Wrocławia układają się z mieszczaninem wrocławskim Czirmanem, cegielnikiem, o wybudowanie pieca do wypalania cegły i wapna oraz magazynu na wapno i cegłę, inwestując w budowę 3/4 kosztów, cegielnik zaś 1/4, z tym że w przyszłości miasto ma pobierać 2/3 dochodów z tej inwestycji, a cegielnik 1/3. Miastu ma również przysługiwać prawo odkupu części przypadającej Czirmanowi od niego lub jego następców.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 35-36; Th. Goerlitz, Verfassung, Verwaltung und Recht der Stadt Breslau. Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, t. VII, Würzburg 1962, s. 75.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów