Rozmiar: 15909 bajtów

- 553 -

1357, 2 IX, Wrocław (Wratislauia)

in crastino st. Egidii

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Katarzyna (Katherina) i Alka, córki nieżyjącego Mikołaja z Nysy (Nicolaus de Nysa), oraz dzieci Mikołaja ze Lwówka Śl. (Nicolaus de Lemberg), mianowicie Katarzyna (Katherina), Klara (Clara), Nanker (Nankerus), Mikołaj (Nicolaus), Jan (Johannes), Maciej (Mathias), Franczko i Lutko z jednej strony, a z drugiej Maciej (Mathias) i Otto, synowie Mikołaja z Nysy, zawarli ugodę, w myśl której w.w. Maciej i Otto zrzekają się na rzecz drugiej strony dóbr należących niegdyś do Mikołaja z Nysy, a położonych w księstwie wrocławskim (Wratislauiensis). Wystawca zatwierdza tę ugodę.

Świadkowie: Paszko Rymbab (Paschko), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Jeszko ze Smolca (Jeschko de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental), Peczko de Rychenbach - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 10v-11.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów