Rozmiar: 15909 bajtów

- 555 -

1357, 5 IX, Wrocław (Wratislauia)

fer. tercia post Egidii

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Bruno z Kątów Wrocławskich (Kanth), Anna Hersporgynne, Dominik, syn nieżyjącego Dominika (Dominicus olim Dominici), jego żona Katarzyna (Katherina), Jan Sexbechir (Johannes) i jego żona Małgorzata (Margaretha), mieszczanie wrocławscy (Wratislauienses), zrzekli się wszelkich dóbr ruchomych i nieruchomych, które posiadali na połowie folwarku zwanego Iwiny k. Wrocławia (Oldrow), należące przedtem do Hermana z Kątów Wrocławskich (Hermannus de Kanth), mieszczanina wrocławskiego (Wratislauiensis), a odtąd prawa do tych dóbr ma posiadać również Stefan, wójt z Kątów Wrocławskich (Stephanus de Kanth), oraz jego spadkobiercy. Nabywcy równocześnie przekazują mu wszystkie prawa do tych dóbr, łącznie z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Paszko Rymbabe (Paschko), Herman Rymberg (Hermannus), Jeszko Smolcz (Jeschko), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Jan z Chwalimierza k. Wrocławia (Johannes de Frankental), Peczko de Rychinbach, Rudigerus Steinkelr, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia) i Jan Sexbechir (Johannes) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 6v-7.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 866.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów