Rozmiar: 15909 bajtów

- 561 -

1357, 22 IX, Wrocław (Wratislauia)

in crastino st. Mathei Apostoli

Peszko de Gebez (Peschko) stwierdza, że w jego obecności Jan de Reste (Johannes) sprzedał za 30 grzywien Gertrudzie z Rui k. Legnicy (Gertrudis de Royn), mieszczce wrocławskiej (Wratislauiensis), jej córkom Klarze (Clara), Katarzynie (Katherina) i Jadwidze (Hedwigis) oraz ich spadkobiercom 3 i pół grzywny rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr w Wilczkowie k. Wrocławia (Wiltschow) z prawem do zastawu dóbr przez nabywcę w wypadku nieotrzymania czynszu i wszystkimi innymi prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Franczko de Zummirfelt, rycerz, Hanko Persk, Hanko z Sołtysowic k. Wrocławia (Molnsdorf), Guntherus Birchin, Peczko de Rachenbach, Hanko z Krakowa (Cracouia), Rudgerus Steinkeler - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik wrocławski.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 296.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2930.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów