Rozmiar: 15909 bajtów

- 566 -

1357, 29 IX, Wrocław (Wratislauia)

in die b. Michaheli Archangeli

Konrad de Falkinhain, starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Zofia (Sophia), wdowa po Jakubie de Sittin (Jacobus), mieszczaninie wrocławskim (Wratislauiensis), sprzedała Piotrowi Nigri (Petrus), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego następcom swoje dobra we wsi Jaksonów k. Wrocławia (Jexenow) ze wszystkimi dochodami, w tym również połowę z dochodów prawa patronatu nad kościołem parafialnym tamże i innymi prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Franczko de Somirfelt, rycerz, Hanko Persk (Hanco), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Guntherus Byrchin, Peczko de Rychenbach, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Rudgeriis Steinkelr, Jan Secsbechir (Johannes) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz wrocławski.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 9v-10.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 334.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów