Rozmiar: 15909 bajtów

- 574 -

1357, 17 X, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia b. Luce Evangeliste

Peczko de Gebez stwierdza, że w jego obecności Jan de Reste (Johannes), rycerz, sprzedał Mikołajowi Richilinis (Nicolaus), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego spadkobiercom 3 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr we wsi Wilczków k. Wrocławia (Wilczow) z prawem do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania owego czynszu, ze wszystkimi prawami, w tym również z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Kunczko de Lobil (Cunczco), Piotr Ome (Petrus), Klaus Wende (Claus), Niczko de Somireld (Niczco), Andrzej (Andreas) i Henczco, bracia de Reste - feudałowie, Dythmarus.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 17v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2928.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów