Rozmiar: 15909 bajtów

- 578 -

1357, 18 X, Wrocław (Wratislauia)

in die st. Luci Ewangeliste

Peczko de Gebez w zastępstwie starosty wrocławskiego stwierdza, żs w jego obecności Apeczko zwany Gutman (Apeczco) sprzedał za 19 grzywien 2 i pół grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Szczepanowie k. Środy Śl. (Stephansdorf) Gunterowi (Guntherus) i Heynkowi (Heynco) zwanym Byrchin oraz ich spadkobiercom z prawem do zastawu przez nabywców tych dóbr w wypadku nieotrzymania w.w. czynszu, z prawem odkupu w ciągu 3 lat. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Heynczko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczinhorn), rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Jan Stuppe (Johannes), Peczko Brambir, Klaus (Claus) zwany de Wenden, Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz wrocławski (Wratisslauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 8v.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2702.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów