Rozmiar: 15909 bajtów

- 599 -

1357, 15 XI

fer. tercia post Martini

Pesko de Gebez stwierdza, że w jego obecności Heynemannus Runge wraz ze swym synem Henrykiem (Henricus) zwanym z Piersna k. Środy Śl. (de Pyrschin) za zgodą swej żony Kunny (Kunna) i syna Jana (Johannes) sprzedali Agnieszce (Agnes), wdowie po Janie Senicz (Johannes), mieszczaninie wrocławskim (Wratislauiensis), oraz jej spadkobiercom 1 grzywnę rocznego czynszu ze swych dóbr w Pierśnie k. Środy Śl. (Pirschin) za 8 grzywien z prawem odkupu w ciągu 2 lat za tę samą cenę. Jeżeli czynsz ten nie będzie odkupiony przez owego Heynamana, wówczas na prawie dziedziczenia ma się on stać własnością Kunny i jej spadkobierców. Wystawca zatwierdza ten akt kupna - sprzedaży.

Świadkowie: Kunczko de Labil (Cvnczco), Piotr Ome(Petrus), Klaus Wende (Claus), Schirofski, Jan Cracz (Johannes) i Jan Fryse (Johannes) - feudałowie, oraz Dythmarus de Mekebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wraczlauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 18v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 994.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów