Rozmiar: 15909 bajtów

- 029 -

1358, 1 I, Brzeg (Brega)

prima die mensis Januarii

Henryk syn Piotra (Henricus quondam Petri), notariusz publiczny, stwierdza, że Katarzyna księżna Śląska i pani Brzegu (Katherina ducissa Bregensis) nadaje testamentem z dochodów, które posiada z miast w dystryktach brzeskim (Bregensis) i oławskim (Olauiensis), a także z dochodów i czynszów należnych jej z dóbr joannitów, sumę 10 tysięcy grzywien na rzecz kościoła katedralnego wrocławskiego (Wratislauiensis) z przeznaczeniem na utrzymanie 3 altarzystów przy kaplicy w tym kościele, w której ma być odprawiany anniwersarz z czytaniem psalmów za zbawienie duszy księżnej. Jednocześnie zapisuje ona 10 grzywien na rzecz kościoła parafialnego w Brzegu (Brega), Mikołajowi z Kruszyny k. Brzegu (Nicolaus de Schonow) mieszczaninowi brzeskiemu (Brega) daruje 7 pierścieni z drogocennymi kamieniami w celu wykonania monstrancji, która miała być przeznaczona dla kaplicy w kościele katedralnym we Wrocławiu (Wratislauia).

Świadkowie: Piotr z Gostynia k. Poznania (Petrus de Gostina), Beldo z Prószkowa k. Opola (Proskow) - kanonicy wrocławscy, Arnold z Golanki k. Legnicy (Arnoldus de Heyda) rajca, Jan Salsatoris, Piotr z Jankowic Wielkich k. Brzegu (Petrus de Jenkowicz) mieszczanin brzeski (Bregensis), Jan Poduszka (Johannes Poduschka), Piotr (Petrus) kamerariusz, Jan z Głogówka k. Prudnika (Johannes de Parua Glogouia) notariusz i familiaris księżnej, Klara z Marszowic k. Oławy (Clara de Marschowicz), Anna Czelme, Nesa de Vlok oraz Henryk notariusz publiczny.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. 05.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów