Rozmiar: 15909 bajtów

- 044 -

1358, 10 II, Nysa (Neissa)

IV Id. Februarii

Przecław biskup wrocławski (Preczlaw von Pogrell... Wratislaviensis) stwierdza, że Mikołaj Clathindorph ze Świętowa Polskiego k. Nysy (Nikolaus ... von Polonicalis Swethow) za zgodą swej żony Małgorzaty (Margaretha) sprzedał z prawem odkupu za 9 grzywien Janowi Herdanowi (Johannes Herdanis) kapłanowi w Nysie (Neissa) i jego następcom należące do folwarku (allodium) w Świętowie Polskim k. Nysy (Polnischwette) łąkę oraz ogrody młyńskie. Wystawca zatwierdza dokonaną transakcję.

Świadkowie: Mikołaj archidiakon głogowski (Nicolaus ... Glogoviensis), Hanko syn Sambora (Hanco ... Czamborii), marszałek, Hanko syn wójta nyskiego, starosta nyski (Hanco Advocati... Neissensis), Mikołaj z Poznania (Nicolaus von Poznania) proboszcz grodkowski (Grottkoviensis), Jan z Wrocławia (Johannes von Breslau), Grzegorz (Gregor) notariusz biskupi.


Regest: CDS, XXXVI, s. 9, nr 30; AP Wrocław, Rep. 135C, nr 65, Privilegia der Stadt Neisse, nr 8.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów