Rozmiar: 15909 bajtów

- 095 -

1358, 26 IV, Wrocław (Wratislauia)

in crastino st. Marci Ewangeliste

Rajcy m. Wrocławia (Wrat[islauienses]) z polecenia starostwa Karola IV cesarza i króla Czech we Wrocławiu (Karolus ... Romanorum ... Bohemie ... Wrat[islauia]) stwierdzają, że w ich obecności Maciej (Mathias) i Otto bracia zwani z Nysy (Nysa), mieszczanie wrocławscy, sprzedali za 200 grzywien 20 grzywien rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr we wsi Galowice k. Wrocławia (Galowicz) Piotrowi (Petrus Nigri) i Hankowi Dominici (Hanco), mieszczanom wrocławskim, oraz ich spadkobiercom z prawem nabywców do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu w części lub w całości, a także z prawem odkupu za tę samą sumę w ciągu 14 dni po upływie terminu płatności owego czynszu. Wystawcy potwierdzili tę transakcję.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Sambor z Księgnic k. Środy Ś1. (Czamborius de Knegnicz), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sexbechir (Johannes), Henryk Slancz (Hen[ri]cus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 2.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów