Rozmiar: 15909 bajtów

- 064 -

1358, 22 III, Wrocław (Breslow)

donnerstage nach dem Sontag Judica

Konrad von Falckenhann starosta wrocławski (Conrad von Falckenhann ... Behmenn ... zu Braslau) potwierdza we wszystkich punktach rozstrzygnięcie sporu dotyczącego rozgraniczenia dóbr pomiędzy krzyżowcami z gwiazdą Św. Macieja we Wrocławiu (Breslow) a przeorem domu Św. Katarzyny w tym mieście. Spór ten dotyczył granicy dóbr położonych k. wsi Bliż k. Wrocławia (Bleiskowitz), pomiędzy wsią Święta Katarzyna (sancta Katterinn) a polami siechnickimi (Tchechnitzerfeldt). Stronę krzyżowców reprezentowali Jan Kockitz (Johannes) i Jan Baran (Johannes Barann) proboszcz w kościele Św. Elżbiety we Wrocławiu (Breslaw), stronę drugą Helwigk jako pełnomocnik wdowy Zofii (Sophia) po Janie Kleingunter (Hans), Piotr Beyer (Peter) i Kittel Dominigk, mieszczanin wrocławski (Breslau). Obie strony osiągnęły kompromis w sądzie, którego sędziami byli Konrad Koschin (Conradt), Henryk Kale (Heinrich), Konrad Wiener (Cunradt) i Jakub z Zacharzyc k. Wrocławia (Jacob von Zacheris). Po dokładnym zbadaniu terenu i przebiegu granicy wydali oni następujące postanowienie rozstrzygające w 3 zasadniczych punktach:
1. Granica sporna na całej swej długości i we wszystkich elementach, tak jak dotychczas przebiegała, winna być zachowana i winna przebiegać zgodnie z dotychczasowym kierunkiem. Należy określić jej przebieg w lesie Stoschkoser Walde za pomocą znaczenia drzew znakiem krzyża (Creutze getzeichnet), kopców i zabudowań.
2. Granica na całej długości winna być utrzymana w takiej formie i kształcie, jak dotąd, a jej odnowienie winno być wynikiem pracy obu stron.
3. Obie strony winny utrzymywać drogi z przylegającymi do nich rowami i innymi przyległościami, które prowadzą od wsi Święta Katarzyna (sanct Katthernn) na pastwiska należące do tej wsi, tak jak to było dawniej. Nadto postanowiono, że prawo połowu ryb w obrębie posiadłości zakreślonych opisaną wyżej linią graniczną dóbr przy prawym brzegu rzeki Oławy (Olauw) z przynależnościami mają posiadać wyłącznie krzyżowcy.

Kopia: niem., AP Wrocław, Dok. m. Wrocławia, syg. 1358, 22 III, Wrocław.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów