Rozmiar: 15909 bajtów

- 097 -

1358, 30 IV

vigilia b. Walpurge Virginis

Rajcy miasta Wrocławia (Wraczlavienses) z polecenia króla Czech (Boemie rex) nadają Żydowi Muschonowi (Muscho), jego bratu Jordanowi z Legnicy (Jordan de Legnicz), jego żonie Hadas, ich dzieciom i całej rodzinie prawo swobodnego pobytu w mieście Wrocławiu (Wraczlavia) i zapewniają ochronę na okres 1 roku, licząc od dnia 1 V 1358 r. Zapewnienie to dotyczy również Lazara (Lazar) teścia Muschona oraz jego syna Jordana (Jordan), Żydów brzeskich (Bregenses). Wystawcy zapewniają jednocześnie ww. Żydów, iż mają oni podlegać zasadom sądownictwa żydowskiego, tak jak stosuje się to w innych miastach. W zamian za to ów Muscho zobowiązany jest wpłacić 2 grzywny i 16 skojców do kamery cesarskiej oraz 1 grzywnę i 8 skojców na rzecz miasta Wrocławia (Wreczlavia). Por. dok. 1356,25 V, Regesty śląskie pod red. W. Korty, t. III, Wrocław 1990, nr 267.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 5A, s. 57b.
Druk: L. Oelsner, Schlesische Urkunden zur Geschichte der Juden im Mittelalter, Wien 1864, s. 62, nr 19.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów