Rozmiar: 15909 bajtów

- 244 -

1358, 25 X, Brzeg (Brega)

in die b. Crispini et Crispiniani, fer. quinta

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... Slezie ...Legniczensis, Bregensis et Lubbinensis) stwierdza, że w jego obecności następujący członkowie rodziny Quasnicz: Arnold (Arnoldus), jego siostry Elżbieta (Elizabeth), Jadwiga (Hedwigis) i ich dzieci Miczko, Małgorzata (Margareta), Zofia (Sophia) oraz Marcin syn Franczka (Martinus filius Franczconis) sprzedali za 17 grzywien Franczkowi synowi Witka (Franczko Witkonis) de Quasnicz i jego siostrom Justynie (Yustina) oraz Zofii (Sophia) 2 1/2 grzywny czynszu rocznego pobieranego z 4 łanów i z innych dóbr we wsi Quasnicz k. Oławy z prawem odkupu za cenę sprzedaży, przy zachowaniu 2-tygodniowego okresu po upływie terminu płatności czynszu. W wypadku bezpotomnej śmierci Franczka oraz jego siostry Justyny czynsz ten miał stać się własnością Henryka (Hinricus) jego brata oraz Zofii (Sophia) jego siostry i ich spadkobierców. Wystawca potwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Frediricus), Hanko de Yezin, Ulryk z Ziębic (Ulricus de Monsterberg), Wojciech z Jędrzychowic k. Oławy (Boczetho de Hokenthtin), Gunczelinus de Wedoratt, Peczko Yngerami (Peczco) i Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit m commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 50-51.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów