Rozmiar: 15909 bajtów

- 326 -

1358, 29 XII, Wrocław (Wratislauia)

Sabbato in die st. Thome

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavienses) oświadczają, że w ich obecności rycerze Jan (Johannes) i Konrad (Conradus) z Parszowic k. Wołowa (Porsuicz) za zgodą swej matki Agnieszki (Agnes) sprzedali mieszczanom wrocławskim (Wratislavienses) Peczkowi Czarnemu (Peczko Niger), Piotrowi Bawarowi (Petrus Bauarus) i ich spadkobiercom 6 grzywien rocznego czynszu z dóbr we wsi Ozorowice k. Wrocławia (Sponsbrucke) z prawem nabywców do zastawu tych dóbr w razie nieuiszczania owego czynszu w części lub całości. Wystawcy potwierdzili tę transakcję.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Merbothe de Hugewicz, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes), Henryk Slancz (Hinrikus) oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A. XXVII, s. 29.
Regest: tamże, sygn. C 24,4, s. 2655.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów