Rozmiar: 15909 bajtów

- 426 -

1359, 27 II, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. quarta post dominicam Exurge

Cunadus de Falkenhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Hanko Wyntir (Hanco) mieszczanin wrocławski (Wrat[islauiensis]) sprzedał za 8 grzywien Annie Helwy ginne (Anna) mieszczce wrocławskiej (Wrat[islauiensis]) i jej spadkobiercom 1 grzywnę rocznego czynszu ze swych dóbr w Stoszycach k. Wrocławia (Stoschin) ze wszystkimi przynależnościami, z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania owego czynszu i odkupu przez sprzedającego w ciągu 6 lat przynajmniej na tydzień przed upływem terminu płatności. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Merbotho de Hugewicz, Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Henricus) - wasale, i Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 27-27v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2734.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów