Rozmiar: 15909 bajtów

- 481 -

1359, 5 V, Wrocław (Wrat[islauia])

dominica die cum in ecclesia Misericordia domini canitur

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności rycerz Franczko de Porsnicz (Franczco) sprzedał za 54 grzywny 6 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr we wsiach Golanka k. Legnicy (Heyda), Wilków k. Środy Śl. (Wilkow) i młyn Lasank k. Piotrowic k. Środy Śl. (Peterwicz) Mikołajowi Saxonis (Nicolaus) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis) i jego spadkobiercom z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu, prawem alienacji oraz odkupu przez sprzedającego lub jego następców za tę samą sumę co najmniej na tydzień przed przypadającym terminem płatności. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus.


Kopia: łac., AP Wroctaw, Rep. 16, sygn. 3A, s. 30v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 598.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów