Rozmiar: 15909 bajtów

- 608 -

1359, 6 X, Wrocław (Wrat[islauia])

II Non. Octobris

Piotr prepozyt opolski i oficjał wrocławski (Petrus ... Opolien[sis] ... Wratislauiensis) stwierdza, że w jego obecności Otto Czuch syndyk i prokurator klasztoru Św. Katarzyny we Wrocławiu z jednej strony, a z drugiej Jan ze Śliwic k. Oleśnicy (Johannes de Slewicz) właściciel wsi Mierczyce k. Legnicy (Merczicz) i Jan Modlici (Johannes) prokurator w imieniu chłopów z tej wsi, a mianowicie: Kunada Stal (Cunadus), Jana Suwirma (Johannes), Kunczka Sacharie (Cunczco), Niczka Belce (Niczco), Ludwika (Ludvicus), Jerzego Zacharie (Georius), Hensla Halbindorfa (Henslo), Jana Koznera (Johannes) oraz Heynczka Molendinatora (Heynczco), zawarli umowę kupna-sprzedaży. W.w. Jan ze Śliwic i chłopi sprzedali za 80 grzywien klasztorowi Św. Katarzyny we Wrocławiu 8 grzywien rocznego czynszu z folwarku w Mierczycach k. Legnicy składającego się z 4 wolnych łanów i 9 łanów oczynszowanych. Właściciel i chłopi zobowiązują się uiszczać czynsz pod karą ekskomuniki. Transakcja została dokonana za zgodą księcia Wacława I pana Legnicy (Wenczeslaus dux Slezie et dominus Legnicensis). Wystawca zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Wawrzyniec Hartlibi (Laurencius) kanonik, Mikołaj Franczconis (Nicolaus) mansjonariusz wrocławski (Wratislauiensis), Henryk de Furstenwalde (Heynricus), Jan de Grudencz (Johannes), Mikołaj ze Świebodzic k. Świdnicy (Nicolaus de Friberg) - doradcy, Piotr ze Środy Śl. (Petrus de Nouoforo), Piotr z Bolesławca (Petrus de Boleslauia), Jan Modlici (Johannes) i Jan de Cunczindorff (Johannes) kleryk i notariusz publiczny.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 58, nr 55.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów