Rozmiar: 15909 bajtów

- 642 -

1359, 12 XI, Góra (Gora)

in crastino b. Martini

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Maciej (Mathias) i Heinko (Heinco) bracia zwani Radak sprzedali za 40 1/2 grzywny 4 1/2 grzywny rocznego czynszu z 3 łanów położonych we wsi Wilków k. Środy Śl. (Willekow), które dzierżawią Teodoryk (Teheodricus), Maciej (Mathias) i Zygfryd (Syffridus) chłopi z tejże wsi, Panczkowi (Panczco) i Turyngowi (Thuringus) braciom zwanym de Radak oraz ich spadkobiercom z prawem nabywców do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu oraz prawem odkupu za tę samą cenę przez sprzedających lub ich następców po upływie 3 lat co najmniej na tydzień przed upływem terminu płatności owego czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 43v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2913.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów