Rozmiar: 15909 bajtów

- 651 -

1359, 19 XI, Wrocław (Wrat[islauia])

die b. Elizabeth

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Lud[wicus]) stwierdza, że w jego obecności Peczko Yngrami (Pescho) w imieniu swoim i swoich braci sprzedał za 36 grzywien Pawłowi zięciowi (gener) Jacobisy (Jacobissa) z ul. Oławskiej we Wrocławiu (Olauiensis platea) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]), jego żonie Krystynie (Cristina) i ich spadkobiercom 4 grzywny rocznego czynszu z dóbr w Gułowie k. Oławy (Gulow) z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu, prawem odkupu przez sprzedającego, jego braci i ich spad­kobierców za tę samą cenę oraz prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk de Rechinberg (Henricus), Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Jan de Falkinhain (Johannes), Peczo z Młodoszowic k. Brzegu (Czindal), Peczo z Jankowic Wielkich k. Brzegu (Jencowicz) i Jan (Johannes) pisarz książęcy.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 84; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 32v.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 23, nr 212.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów