Rozmiar: 15909 bajtów

- 670 -

1359, przed 13 XII, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. ante Lucie Virginis

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Mikołaj Rymberg (Nicolaus) mieszkaniec Lyndenow za zgodą swej żony Katarzyny (Katherina) sprzedał za 60 grzywien 7 1/2 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Lyndenow i innych dóbr w księstwie wrocławskim (Wrat[islauiensis]) Dominikowi Dominici (Dominicus) i Michałowi z Opawy (Michahel de Troppow) mieszczanom wrocławskim (Wrat[islauienses]) z prawem do zastawu dóbr, prawem odkupu przez Mikołaja Rymberg, jego żonę Katarzynę i ich spadkobierców za tę samą cenę co najmniej na tydzień przed upływem terminu płatności czynszu oraz prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Henczko Radak, Gunter Birhin (Guntherus), Jan Budessin (Johannes), Henryk Slancz (Heuricus), Jan Sechsbechir (Johannes) i Ryszard z Gubina (Richardus de Gubin) - wasale, oraz Dithmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 43-43v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2913.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów