Rozmiar: 15909 bajtów

- 178 -

1358, 10 IX, Wrocław (Wratislauia)

IV Id. Septembris

Piotr prepozyt opolski i oficjał wrocławski (Petrus ... Opoliensis et Wratislauiensis) oświadcza, że w jego obecności został rozstrzygnięty spór między Michałem (Michael) i Maciejem (Mathias) synami Katarzyny (Katherina) sołtyski w Miłoszowie k. Lubina (Hartmansdorf) a klasztorem Cystersów w Lubiążu (Lubensia), którego interesy reprezentował Piotr z Ząbkowic Śl. (Petrus de Frankinsteyn) syndyk i prokurator tego konwentu, w sprawie niepłacenia dziesięcin polowych z ich dóbr w Miłoszowie k. Lubina na rzecz tegoż klasztoru. Zgodnie z porozumieniem owi bracia oraz ich spadkobiercy zobowiązani zostali do płacenia z tytułu dziesięcin należnych klasztorowi corocznie 1/2 grzywny w dwóch ratach pod groźbą ekskomuniki. Jednocześnie zostali oni zobowiązani do niepodejmowania żadnych przeciwdziałań godzących w te postanowienia.

Świadkowie: Magister Jan z Grudziądza (Johannes de Grudencz), Mikołaj z Freibergu (Nicolaus de Friberg, Niemcy) wójt, Piotr z Bolesławca (Petrus de Boleslauia), Piotr Remseri (Petrus), Tilo z Głogowa (Thilo de Glogouia) - klerycy i notariusze publiczni.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 91, nr 327.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów