Rozmiar: 15909 bajtów

- 201 -

1358, 28 IX, Wrocław (Wratislavia)

in die s. Wenceslai martiris

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavienses) stwierdzają, że w ich obecności Niczko Bolcze za zgodą swej małżonki Anny (Anna) sprzedał swojemu bratu Apeczce Bolcze (Apeczko) oraz jego spadkobiercom 2 1/2 grzywny rocznego czynszu z 7 łanów we wsi Kuklice k. Wrocławia oraz 1 grzywnę czynszu z 3/4 łana oczynszowanego za sumę 28 grzywien, z prawem nabywców do zastawu dóbr w wypadku niepłacenia go w całości lub części oraz prawem odkupu przez sprzedającego za sumę sprzedaży.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heynczko de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Merbotho de Hugewicz, Peczko Brambyr, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sexbechir (Johannes), Henryk Slancz (Hinricus) oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Kopia: łac, AP Wrocław, Rep 16, sygn. 3A, s. XXIII.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,2, s. 560.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów