Rozmiar: 15909 bajtów

- 231 -

1358, 17 X, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta post Hedwigis

Rajcy miasta Wrocławia stwierdzają, że w ich obecności Franczko z Kłodzka (Franczco de Glacz) mieszczanin wrocławski (Wratislaviensis) sprzedał Bertoldowi proboszczowi w Głuchołazach (Bertoldus ... Czeginhals) i jego bratu Stanisławowi (Stanislaus) oraz ich spadkobiercom 3 łany gruntu we wsi Różanka k. Wrocławia (Rosintal) z przynależnościami za sumę 60 grzywien, z której 20 grzywien kupujący zapłacili gotówką, a reszta miała być spłacana jako czynsz roczny w wysokości 4 grzywien w dwóch ratach rocznych z nabytych dóbr. Czynsz ten tytułem spłaty 40 grzywien miał być płacony Franczkowi i jego siostrze Katarzynie (Katharina) i ich spadkobiercom aż do spłaty zaległej kwoty. W razie niepłacenia tego czynszu w określonych terminach Franczko i jego siostra Katarzyna mieli prawo do zastawu dóbr. Sprzedający mogli odkupić ten czynsz, płacąc za 1 grzywnę 10 grzywien z zachowaniem 7-dniowego terminu po drugiej racie spłaty czynszu. Wystawcy zatwierdzili tę transakcję.

Świadkowie: Franczko de Somirfeld (Franczco) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Merbote de Hugewicz, Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus de Mekebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XIIIa.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C24,3, s. 2143.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów