Rozmiar: 15909 bajtów

- 346 -

1359, 9 I, Wrocław (Wratisiauia)

fer. quarta post Epyphaniam domini

Rajcy wrocławscy stwierdzają, że w ich obecności Reynhardus de Czirna rycerz sprzedał za 22 grzywny 2 1/2 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr ruchomych i nieruchomych we wsi Bagno k. Wołowa (Hennyngesdorf) Witkowi Boemi (Witko) rycerzowi oraz jego spadkobiercom z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku nieotrzymywania czynszu, z prawem odkupu przez sprzedającego lub jego następców co najmniej na tydzień przed upływem terminu spłaty czynszu oraz z prawem alienacji. Sprzedaż ta nie może naruszyć praw do 9 grzywien czynszu, które nabył w tejże wsi Bagno (Hennyngiuilla) Jan Cracz (Johannes) mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis). Wystawcy zatwierdzają tę sprzedaż.

Świadkowie: Heinczco z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes), Henryk Slancz (Henricus) - wasale, i Dythmarus.


Kopia: łac.. AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 30.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,1, s. 248.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów