Rozmiar: 15909 bajtów

- 457 -

1359, 12 IV, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. VI ernte Ramis palmarum

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Niczko de Sommirueld (Niczco) za zgodą swych braci Apeczki (Apeczco) i Kunada (Cunadus) sprzedał 1 grzywnę rocznego czynszu ze swych dóbr: łanów folwarcznych i oczynszowanych we wsi Mokra k. Środy Śl. (Mockir) Katarzynie z Krakowa (Katherina de Cracouia), Jadwidze Czachmmanine i ich spadkobiercom z prawem nabywców do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu oraz prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Peczko Brambir (Peczco), Hanko Budessin (Hanco), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 29v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 776.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów