Rozmiar: 15909 bajtów

- 491 -

1359, 14 V

fer tercia post dominicam Jubilate

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus) stwierdza, że w jego obecności Jan Colner (Johannes) nadał swej córce Jadwidze (Hedwigis) 6 grzywien rocznego czynszu z 4 łanów w Swojkowie k. Oławy (Swoykaw) dopóki nie spłaci jej 55 grzywien. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Fryderyk de Zulcz (Fredricus), Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonaw), Henryk de Rechinberg (Henricus), Hanko Jessir, Deodericus de Redyrn, Hanko de Mlecz, Jan z Nassau (Johannes de Nassaw, Niemcy) kapelan książęcy qui presencia habuit in comisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 65; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89, 1, s. 24.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 20, nr 184.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów