Rozmiar: 15909 bajtów

- 625 -

1359, 27 X, Wrocław (Wraczlauia)

dominica ante festum beatorum Simonis et Jude Apostolorum

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus) stwierdza, że w jego obecności Andirko de Reste sprzedał za 60 grzywien Ryszardowi z Gubina (Rychardus de Gubbin) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis) oraz jego spadkobiercom 6 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr we wsi Łukowice Brzeskie k. Brzegu (Lucowicz) z prawem alienacji oraz prawem do zastawu dóbr przez nabywcę, jeśli czynsz ten nie będzie uiszczany. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Hanko Jezer (Hanco), Teodoryk de Redirn (Theodericus), Andirko de Reste (Andirco), Jan de Falkinhain (Johannes), Piotr Ome (Petrus), Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit in comisso, Heynczko de Reste (Heynczco).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 81; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 31.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 22, nr 204.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów