Rozmiar: 15909 bajtów

- 034 -

1360, 10 I, Praga (Praga)

an dem nechsten fritage nach dem obristen tage

Henryk V Żelazny książę Śląska, pan Głogowa i Żagania (Heinrich ... hertzog zu Slezien und herre zu Glogow und Sagan) stwierdza, że wskutek podziału miasta Głogowa (Glogow) i Bytomia Odrzańskiego (Butum) oraz należących do nich ziem między wystawcę, jego spadkobierców i Karola IV cesarza (Karl Romischen Keiser ... ünd Kunige zu Beheim) cesarz i jego spadkobiercy otrzymują połowę miasta Głogowa, a mianowicie terytorium od bramy położonej przy kościele parafialnym Św. Mikołaja, następnie do dworu należącego do Hanka Schwartzen z, umocnieniami do domu Krumpfusza (Krumpfusz), dalej od słodowni Swarcza (Swarczen j, wzdłuż kościoła do murów miejskich i kamiennego domu Konrada z Brzostowa k. Głogowa (Conrad von Brostow) wraz z umocnieniami i przyległościami oraz dwory należące do Heintzen Visschera (Visscher), Bertrama (Bertram) i Hanka Grozzen (Hanke) wraz z umocnieniami i przynależnościami, dzielnicę Brandstoysche, dzielnicę zamkową, uliczkę od Hanka Franken (Hanke) w dół do Nideck i do braci (franciszkanów) oraz do chóru kościoła, parkanu i Piotra Visschera (Peter Visscher) aż do drogi w kierunku kościoła Św. Mikołaja, wzdłuż domu kupców i kramów, następnie do domów Nickela Vogta (Nickel Vogt) i Jana von Bolckowitz (Hans) do połowy ulicy. Druga połowa Głogowa od domu Hanka Krumpfuzza (Hanko Krumpfuzz) z umocnieniami i przynależnościami od środka kościoła Św. Mikołaja do murów miejskich przez fosę, dwór w Herndorff z umocnieniami i przynależnościami, kamienny dom i dwór Jana von Bolckowitz (Hans), kamienny dom Piotra Fieschera (Peter Fieschers) z przynależnościami i od domu Piotra Vischera (Peter Vischers) do dworu Piotra Vischera, do drogi biegnącej w kierunku domu kupców i kramów, do dworu Nikla Vogtes (Nikl Vogtes) aż w końcu do środka ulicy przy domu Jana von Bolkowitz (Hans), stąd do Nidecken, a dalej do chóru kościoła braci mniejszych, a stąd do parkanów miejskich wzdłuż dolnej Odry w kierunku bramy szpitalnej, należeć miała do Henryka V księcia głogowskiego. Natomiast wspólnie po połowie należeć miały do nich kościół Św. Mikołaja, probostwo wraz ze szkołą, brama na rynku, rzeźnia, dom wagi, targ solny i młyn na Odrze (Oder), a także droga do wspomnianego młyna na Odrze w kierunku Schutlow, jazy przy młynie, a także drogi i most na Odrze oraz rzeka przepływająca przez Głogów, dochody z targów solnych, wagi miejskiej, z błoni i pastwisk. Obie części Głogowa powinny mieć 1 pasterza do wypasu bydła. Obie strony miały prawo wypasania byczków. Jeśli jakiś mieszczanin głogowski byłby winien innemu z drugiej części miasta, wówczas poszkodowany powinien dochodzić swoich pretensji w tej części miasta, w której mieszka winowajca. Jeżeli jakiś mieszczanin byłby uwięziony, to powinien dochodzić praw tam, gdzie to nastąpiło. 20 ław chlebowych, leżących w pobliżu targu rybnego w Głogowie, należeć miało do cesarza, a inne 20 ław chlebowych do księcia. Także 20 ław mięsnych, leżących w pobliżu warzywnika Otten von Poznow w Głogowie należały do cesarza, a inne 20 ław mięsnych tam leżących należały do księcia, 30 ław obuwniczych położonych k. ław mięsnych w Głogowie należały do cesarza, a inne 30 ław obuwniczych do księcia. Do cesarza należało też 11 kramów kupieckich, leżących naprzeciw ław chlebowych w Głogowie, inne 11 kramów kupieckich leżących w drugiej części Głogowa należały do księcia. Kramy w domu kupców po jednej stronie należały do cesarza, a po drugiej do księcia. 2 kramy z sadłem, położone przy ławach chlebowych należeć miały do cesarza, a inne 2 kramy z sadłem w Głogowie należały do księcia Henryka. Dochody z sądownictwa miały być dzielone po połowie między cesarza i księcia. Jeżeli zaś wynikłaby jakaś sprawa sądowa odnośnie ww. ław, to sądownictwo należeć miało do tego, który tę część posiadał. Jeżeli sprawy dotyczyłyby rzeźni i młynów nad Odrą przed bramą miejską, to podlegałyby one rozstrzygnięciu przez obie strony. Podziałowi podlegały również ziemia i okręg głogowski, a mianowicie do cesarza należały wsie położone w kierunku Bytomia Odrzańskiego (Butum) na terenie dystryktu głogowskiego, ze wszystkimi prawami i przynależnościami, natomiast do księcia Henryka wsie położone w kierunku Rud (Rudin), także należące do dystryktu głogowskiego. Granicą posiadłości w dystrykcie głogowskim była droga prowadząca od bramy szpitalnej w Głogowie za Jeschow w stronę drogi do Polkowic (Polkowitz), a Jeschow ma pozostać po lewej stronie w dziale księcia. Wieś Grębocice k. Głogowa (Gramschitz) po połowie miała należeć do księcia i cesarza. Probostwo zaś w kolegiacie głogowskiej, kantoria, 3 prebendy należące do Janka (Janke), Jakuba Augustini (Jakob) i Jana Wyttel (Johann) oraz 4 alterie Trójcy św., św. Jana Ewangelisty, św. Marcina i św. Katarzyny należały do cesarza, natomiast do księcia Henryka scholasteria, kustodia i 2 prebendy, które posiadali mistrz Gunter (Günter) medyk i Henryk Kurdebock (Heinrich), 4 alterie św. Jadwigi, św. Jana Chrzciciela, św. Małgorzaty i św. Ducha oraz kościoły parafialne w Kwielicach k. Głogowa (Quelitz), Jeshow i Brzostowie k. Głogowa (Brostow). Natomiast w Bytomiu Odrzańskim (Buthum) do cesarza należała część od bramy, którą wjeżdżało się do miasta od strony Wierzbnic k. Głogowa (Wirbenitz), szkoła aż do cmentarza, dalej przez kościół wzdłuż kamiennej drogi między jatkami i ławami chlebowymi przy uliczkach Przybka (Przibken) i domu Hundeswelde aż do Odry (Oder), zaś do księcia Henryka miała należeć druga część miasta od ww. granicy ciągnąca się w stronę Głogowa. Ławy mięsne, chlebowe i szewskie leżące ku południowi Bytomia miały być własnością cesarza, a te które leżały w stronę Odry do księcia Henryka, któremu miał również podlegać stary wójt w Bytomiu, zaś nowy wójt, do którego należały 3 łany ziemi, cesarzowi. Szkoła w Bytomiu Odrzańskim miała stanowić wspólną własność cesarza i księcia. Wsie Kromolin k. Głogowa (Schenowj, Kurów Wielki k. Głogowa (Cuerow ), Gostyń k. Głogowa (Gustime), Dalków k. Głogowa (Dalkow), Seppow, Myrschow Duży i Mały, Buwen, Sobolice k. Głogowa (Czobilwitz), Wytenwitz Duży i Mały, Dobrzejowice k. Głogowa (Kopschewitz), Besaw Duży i Mały, Wierzbnice k. Głogowa (Wirbnitz), Pfaffendorf, Małoszowice k. Głogowa (Malschwitz), Biała Woda k. Głogowa (Krolkewitz), Bycz k. Głogowa (Bytz), Tarnechin ze wszystkimi prawami i przynależnościami miały być własnościá cesarza. Natomiast wsie Brzeg Głogowski k. Głogowa (Briek), Wróblin Głogowski k. Głogowa (Vrobelin), Domaniowice k. Głogowa (Mangelwitz), Meskow, Witanowice k. Głogowa (Wichnitz), Grabik k. Głogowa (Grabik), Karsch, Droże k. Głogowa (Drose), Koźlice k. Głogowa (Koselitz), Lypin, Kłobuczyn k. Głogowa (Klopschen), Przesieczna k. Głogowa (Andrestorf), Borów k. Głogowa (Bernorf), Czerna k. Głogowa (Tschirnen), Wieńkowice k. Głogowa (Dobirwitz), Trzibschin, Drogomil k. Głogowa (Nenkerzdorff) wraz ze wszystkimi prawami i przynależnościami miały być własnością księcia Henryka V. Las i gaj leżące k. Bytomia, a także Odra oraz wsie i dobra leżące nad Odrą, a także Tarnaw wraz z przynależnościami, które należą do Głogowa, Bytomia i Tarnaw mają być wspólne. Wspólne ma również być cło w Głogowie i Bytomiu. Obie strony zobowiązane są przestrzegać tych ustaleń.

Druk: Lehns u. Besitzurk., I, s. 172-178, nr 47.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów