Rozmiar: 15909 bajtów

- 043 -

1360, 19 I, Lubin (Lubyn)

in die st. Marci Ewangeliste

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Lubina (Ludwicus ... dux Slezie et dominus Lubynensis) stwierdza, że Piotr proboszcz kościoła w Urazie (Petrus plebanus ecelesiae parochialis in Wras) oraz jego bracia Henczelinus, Teodoryk (Thedericus), Niczko (Niczco) i Thammo, spadkobiercy Tyczka de Redern (Tyczko), sprzedali opatowi i całemu klasztorowi Św. Wincentego we Wrocławiu 4 grzywny rocznego czynszu po 9 grzywien każda z dóbr w Paschkyndorf w dystrykcie lubińskim wolne od służby konnej i innych obciáżeń z wyłączeniem świadczeń z tytułu prawa książęcego.

Świadkowie: Henryk Rechinberg (Henricus), Piotr Lemberg (Petrus), Burgolt z Opawy (Troppow), Herman Hugewicz (Hermannus), Jan Roneberg (Johannes), Teodoryk Rechinberg (Thedricus).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A. s. 369; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89, 1, s. 133v.
Regest: Z.F.G.Schl., VI. s. 26, nr 240.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów