Rozmiar: 15909 bajtów

- 207 -

1360, 12 VII, Góra Śl. (Gora)

in vigilia bt. Margarethe Virginis

Botho de Donyn stwierdza, , że sprzedał Adelajdzie (Adilheyda) wdowie po Gostonie (Gostonus), rektorowi szpitala k. Góry Śl. (Gora), jego bratu Mikołajowi z Jastrzębi k. Góry Śl. (Nicolaus de Jestrsym) mieszczaninowi górowskiemu (Gora) i ich spadkobiercom roczny czynsz z 2 łanów i 5 prętów w Jastrzębi k. Góry Śl. (Jestrsym), z których 1 łan uprawia Pecz de Lichtinberg, 1 łan i 3 pręty Jan de Elger (Johannes), a 2 pręty Peczold Kytil. Czynsz ów miał wynosić z każdego łanu 1 wiardunek groszy praskich, 1 małdrat potrójnego zboża, 2 miary pszenicy, 5 miar żyta i 5 miar owsa.

Świadkowie: Otto de Donyn, Jakub (Jacobus), Mikołaj (Nicolaus), Jan Czenstolinus (Johannes) zwany de Cordebog, Peczo z Krakówkowic k. Nysy (Crekowicz), Jan de Luckow (Johannes), Helwicus mieszczanin górowski (Gorensis). Datum per manus rektora górowskiego qui habuit in commisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, Dok. parafii kolegiackiej w Głogowie, sygn. 1360, 12 VII, Góra.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów