Rozmiar: 15909 bajtów

- 217 -

1360, 26 VII Nysa (Nysa)

VII Kal. Augustii

Przecław z Pogorzeli k. Brzegu biskup wrocławski (Preczlaus de Pogrella ... Wrat[islauiensis]) stwierdza, że pełnomocnicy nieżyjącego Jana zwanego Czambor (Johannes) kupca i mieszczanina nyskiego (Nisensis), a mianowicie Piotr Groschneri (Petrus), Krystian z Tyńca (Cristanus de Tincz) i Heynco Czycz mieszczanin nyski (Nisensis), oświadczyli w jego obecności, że ww. Jan przeznaczył na ufundowanie i utrzymanie ołtarza w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Jakuba w Nysie określoną sumę pieniędzy. Probosz ww. kościoła i wykonawcy testamentu zgodzili się, aby 11 grzywien z owej sumy mógł odkupić Filip Marschall (Philippus) z przeznaczeniem na ufundowanie nowego ołtarza św. męczenników Stanisława, Wojciecha i Jerzego. Zgodnie z wolą testatora altarzysta tego ołtarza powinien dawać proboszczowi na Zielone Święta 1/2 grzywny, troszczyć się o światło przy ołtarzu, odnawianie ksiąg liturgicznych, kielicha i ornatu, a w razie potrzeby sprawiać nowe. Jeżeli altarzysta zaniedba swoje obowiązki, to należy się zwrócić z tym do rady miejskiej. Altarzysta zobowiązany jest też do posług przy ołtarzu i troski, aby czynsz nie został w części lub całości odkupiony. Jeżeli jednak czynsz ten zostanie odkupiony i pozostanie go mniej niż 5 grzywien, to 1/2 grzywny musi być przeznaczona na odprawianie nabożeństw, jeżeli zaś pozostanie 5 grzywien lub więcej, to przeznacza się je na opłatę służby przy ołtarzu. W wypadku odkupienia ww. czynszu umowa kupna powinna być sporządzona w ratuszu w obecności rady i starszych. Prawo patronatu nad tym ołtarzem wykonawcy testamentu przekazują radzie miejskiej. Fundator zwraca się do biskupa wrocławskiego o zatwierdzenie tych dyspozycji, który przychylając się do prośby wyraził zgodę, aby ów czynsz należał do ufundowanego ołtarza.

Oryg.: łac., AP Opole, Dok. m. Nysy, 1360, 26 VII, Nysa.
Regest: CDS, XXXVI, s. 10, nr 33.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów