Rozmiar: 15909 bajtów

- 257 -

1360, 12 IX, Avignon (Auinion, Francja)

II Id. Septembris a. octavo

Jan de Insula (Johannes) rektor ołtarza Św. Michała w katedrze wrocławskiej (Wratislauiensis) i Jan Filialbi (Johannes) kanonik, prebendariusz w Łęczycy w diecezji gnieźnieńskiej (Lanciciensis Gneznensis diocesis), zwracają się z prośbą do papieża Innocentego VI o wyrażenie zgody na wzajemną zamianę beneficjów za pośrednictwem Stefana arcybiskupa Tholosanium i prowizję na zamienione beneficja.

Regest: MVB, II, s. 458, nr 1142; Bull. Pol., II, s. 171, nr 1049.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów