Rozmiar: 15909 bajtów

- 81 -

1443. Januar 13.

My Waczlaw z buozie milostie knieze Oppauske a Ratiborske etc. Wyznawame. obecznie tiemto listem przedewssemy ktoz gy vzrzi aneb cztucze vslissie, zet gsme prodaly y moczi lista tohoto prodawame praweho a vrczisteho plattu Trzy hrziwny za Trzidseti hrziwen dobrich grossew strzebrnich Razu Praskeho a czisla Polskeho, za kazdu hrziwnu osm a cztirzadseti g. poczitagicze, w nassim Miestie Ratiborzi na Rathauzy Slowutnemu Micolayowi Lessczinskemu a cztihodnym kniezy Przeorowi y wssemu Conventu Classtera nasseho Ratiborskeho zakona swatteho Dominika, genz nynie gsu aneb potom budu, kteryz vrok a plat trzy hrziwny na kazdy Rok od nassich Radecz Miesta Ratiborze rzadnie wydan gma biti pod klotwu, Nayprwe poczawsse naten swatty Jan krzstitelec Buozeho nynie nayprw przissczeho, puoldruhe hrziwny, Ana wanocze potom przissczich opieth puoldruhe hrziwny Nez rozdielnie tak, Aby kniez przewor pro Cowenth toho vroku polowiczy wzal, a Bratrzie take naswu potrzebu tolikez, A tak nakazdy Rok ten plat gim dan gma biti, dokudzbichom gy zase za Trzidseti hrziwen g. newiplatily, Agestly zebichme ty trzy hrziwny plattu gdy zase wiplatity awikupiti chtiely, Tehda swrchupsane penieze Trzidseti hr. Slibugem agmame zde na Rathauzy poloziti Conventu tomu a Miestu k wierney r... A poloziwsse gie Przewor a Bratrzie s Miesczku Radu gyny plath tak gisty yako on bil, zatyz peniez kupiti gmagi aten brati obiczagem swrchupsanym aby ten Testamenth wzdy przedse ssell. Nez kniez Przewor tak sposobiti azgednati gma, aby zaten plat nakazdy den nawieky gedna Mssa, gdyz propace zwoniti budu, tu w Classterze rano sluzena gma biti Panu Bohu, geho mile Matcze y wssem swattym kuczti Atim dussam od kud ty penieze przissly ku spasseny. Amy Purgmistr a Radcze Miesta Ratiborze gessto nynie gsu aneb potom budu, Slibugem swrchupsany plath Trzi hrziwny na gyzpsane Roky, z vrokaw pana nasseho milostiweho knieze Waczlawa Rat. etc. podkletwu gyzgmenowany kniezy Przeorowi Conventu y Bratrziem widawati Tak dluho dokudzby od nich zase za xxxtr hrziwen wiplaczen awikupen nebil. Dan w Ratiborzi domny infra Octavas Epiphanie domini a. d. M°. ccccxliij°. Sigillo nostro cum Civitatis Sigillo in testimonium subappensis.

Die Siegel fehlen.

Herzog Wenzel von Troppau und Ratibor verkauft dem Nicolaus Lesczinsky und den Dominicanern zu Ratibor fur 30 Mark 3 Mark Zins, jahrlich bei Strafe des Bannes auf dem Rathhaus um Johannis und Weihnachten zu erheben, so dass die eine Halfte dem Prior, die andere den Brudern zukommt. Kauft der Herzog sie zuruck, so soll das Geld dem Magistrat zu treuen Handen ubergeben werden, um andere ebenso sichere Zinsen zu kaufen. Dafur soll taglich eine Messe fur das Seelenheil der Geber gelesen werden. Burgermeister und Rathmanner verpflichten sich unter Strafe des Bannes zu dieser Zahlung.


Codex Diplomaticus Silesiae, hrsg vom Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Bd 2, Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominicaner und Dominicanerinnen in der Stadt Ratibor. Hrsg von dr. W. Wattenbach, Breslau 1859.Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów