Rozmiar: 15909 bajtów

- 84 -

1456. März 8.

Wegmeno Bozye Amen. K wyeczney pamyeti. My Waczlaw z Bozye milosti knyeze Oppawske a Ratiborske etc. wyznawamy tymto lystem obecznye przedewssemi ktoz gey vzrzye a neb cztucze slysseti budu, ze wystupily przed nas Bohoboyney naboznosti panua Wychna ty czasy przeorysse y wssechny gine panny konwentu klasstera Ratiborskeho nasse wyerne a mile, A vkazaly nam lyst knyezny Elky a kniezny Agnessky przedkuow nassich pargamenowy se trzemi wisutymi peczetmi, kteryzto lyst gym y gyegich buduczym toho Classtera pannam Nyemeczkym Jazykem swyedczy naplaty a vroky na Ssesti zahradach ku zadussi na kostel Classtera gyegich panenskeho przikupenych a przidanych, kterezto zahrady zalezegi przed Myestem nassym Ratiborzem w dluhey a w lesney vlyczy giducz od nowey brany nyetere na tey stranye odlesa a nyetere nadruhey stranye, yakozto ten gyegich lyst Nyemeczky ssirze wymluwa a wypisugye, I prosily nas nadepsane panny snaznu pokornu prosbu abychom gym takoweho lystu gyenz naty swrchupsane zahrady gmagi, lystem swvm potwrditi raczily. A my znamenawsse gyegich naboznu pokornu prosbu, chtyecze aby takowe zadussye tym pewnyegi stalo a take abychom nyeteraky vczastek odplaty odmileho Boha gmyely, zwlassczye knyezeczye milosti kteruz kswym poddanym gmamy, kpodobney prosbye naklonyeni gsucz potwrdily gsmy y moczy lystu tohoto takoweho zadussye ku kostelu giz psanemu przidaneho dyedicznye a wyeczistye potwrzugyemy, Takowye aby ony panny swrchu psane a gyegich buducze toho klasstera potomkowe natyech swrchupsanych zahradach wssech vrokuow, a platuow ku kostelu klasstera gyegich przidanych nynye y nawyeky wyeczystye a dycdicznye poziwaly a vziwaly a na kostel Classtera sweho obraczowaly a toho tym wssyem obyczegyem poziwaly, yako gyegich lyst stary kteryz odnassich przedkuow gmagi wymluwa a wypisugye, bezprikazy nassye a nassich Erbuow y buduczych potomkuow, nez stey ssestey zahrady kteruz Jan Dolansky z Jaykowicz ty czasy Starosta nass Ratiborsky v Stafana kupil, gyenz w lesney vlyczy natey stranye od lesa zalezy, naktereyzto zahradye panny swrchupsane hrziwnu platu vrocznyeho gmyely, yakozto lyst gyegich nyemeczky swrchupsany ssirze vkazugye a wymluwa, tu swrchupsanu hrziwnu gsu czastopsane panny ku zadany nassyemu nahorze psanemu Janowi Dolanskemu prodaly za desyet hrziwen grossi dobrych razu Czeskeho a czisla Polskeho, kterychzto desyet hrziwen my gsmy na myestye gyegich od Jana Dolanskeho wzaly a naswuoy vzitek obratily, a ten plat totiz hrziwnu grossi gsmy stey swrchupsaney zahradi swedly a gy giz psanym pannam a gyegich buduczym toho klasstera potomkom dyedicznye a wyeczistye ku gyegich kostelu gsmy vkazaly a zapsaly, y moczy lystu tohoto wyeczistye a dyedicznye zapisugyem a vkazugyem na wsy nassye rzeczeney Stara wes gyenz zalezy przed Myestem nassym Ratiborzem, y nawssech lydech wtey wsy przebywagiczych, Takowye aby Rychtarz nass ztey wsy zbera odlydi nassich poplatnych nakazdy Rok vrocznye hrziwnu grossi czisla polskeho swrchupsanym pannam a gyegich buduczym toho Classtera potomkom naswaty Waczlaw wydawal ku kostelu klasstera gyegich podle toho yakozto tu hrziwnu prziginych vrokuow w lystu Nyemeczkem gmagi zapsano. Agyestlyby gim pannam neb gyegich potomkom lyde nassi tey hrziwny wczasu buduczyem branily dawati, Tehda my a Erbowe nassy a buduczy potomczy gmamy gim pannam Sluzebnika nassyeho dati aby gim toho dotahowal podle obyczegye zemskeho, a paklyzby gim to pomoczy nemohlo, tehda swrchupsane panny budu moczy tey hrziwny na swrchupsanych nassich lydech dotahowati duchownym prawem a kletbu podle obyczegye duchownyeho, A my gym toho, Erbowe nassi a buduczy potomczy Slybugyem nebraniti, nez aby ony swrchupsane panny a gyegich buduczye toho Classtera panny dyedicznye a wyeczistye tey hrziwny platu vrocznye natey wsy alydech hledyely a tey poziwaly a na swuoy kostel nakladaly yakz naylepi vmyegi. Tomu naswyedomye potwrzenye a wyetczy gistotu swu peczet gsmy kazaly prziwyesyti ktomuto lystu, Gyenz psan w Ratiborzy w pondyely po nedyely letare Syna od narozenye Bozyeho Tisyczyeho Cztyrsteho padesateho ssesteho leta, A przitom gsu byly Slowutny wyerni nassi mily Hanuss z Ketrze, Mikolagyek Ssilhan z Othmuta, Jan z Godowa, Mikolay Pirnozek z Brzezie, Mikolay Raniss z Dubyenska, Merten z Ketrze a Janek Czybulka pisarz nass z Lytoltowicz gyemuz tento lyst byl poruczen psati.

Das Siegel in rothem Wachs zeigt zwei getheilte und zwei Adlerschilder, mit der Umschrift: sigillum. venceslai. ducis. oppauie. et. ratiborie.

(Herzog Wenzel von Troppau und Ratibor bestätigt der Priorin Wychna und dem Convent des Jungfrauenstifts die Ueberweisung der Zinsen von sechs Gärten vor der Stadt in der langen Gasse und der Waldgasse vor dem neuen Thore an beiden Seiten des Waldes, zu ihrem Kirchengut, durch die Herzoginnen Elka und Agnes (N. LXXI), nur mit Ausnahme des sechsten Gartens, welchen Johann Dolansky von Jeikowitz d. Z. Hauptmann zu Ratibor, von Stephan gekauft hat, in der Waldgasse an dieser Seite des Waldes liegend. Davon hatten sie eine Mark Zins, welche sie auf Furbitte des Herzogs dem J. D. fur zehn Mark verkauft haben. Diese zehn Mark hat der Herzog an ihrer Stelle eingenommen und überweist ihnen dagegen eine Mark Zins von seinem Dorfe Altendorf vor Ratibor, so dass sein Richter diese Mark von den Zinsleuten einnehmen und jahrlich auf S. Wenzel dem Kloster abliefern soll. Thut er es nicht, so schickt der Herzog seinen Kammerer, und wenn der nicht helfen kann, durfen die Klosterfrauen sich an das geistliche Gericht wenden. Gegeben in Ratibor am Montag nach Laetare im J. 1456.)


Codex Diplomaticus Silesiae, hrsg vom Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Bd 2, Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominicaner und Dominicanerinnen in der Stadt Ratibor. Hrsg von dr. W. Wattenbach, Breslau 1859.Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów