Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela zbudowany prawdopodobnie w 1404 roku na miejscu wcześniejszego – konsekrowany 11 października 1499 roku. Modrzewiowy kościół usytuowany na otoczonym kamiennym murem wzgórzu jest orientowany, jednonawowy, konstrukcji zrębowej na podmurówce kamiennej. Prezbiterium zamknięte trójbocznie z przylegającą od strony północnej zakrystią. W 1650 roku dobudowano kaplicę p.w. Matki Boskiej Fatimskiej fundacji Franciszka Rogojskiego. Rozbudowany w latach 1775 i 1834. Nad zakrystią dobudowaną w 1852 roku loża kolatorska fundacji Aleksandra Zawadzkiego. Z boku nawy zamknięta trójbocznie kaplica, pod którą znajduje się krypta grobowa. Dwukalenicowy dach z wieżyczką sygnaturki zwieńczoną barokowym hełmem z latarnią kryty gontem. Kościół otoczony sobotami.
Akta wizytacyjne z 1679 r. wymieniają trzy ołtarze drewniane, bogato złocone. Ołtarz główny jest pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Obecnie w głównym ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, przyniesiony z Częstochowy w 1860 roku (1840) jako wotum wdzięczności parafian za wysłuchane prośby w czasie zarazy i głodu. Obok umieszczony jest również obraz Narodzenia św. Jana Chrzciciela z 1700 roku. Od roku 1983 w parafii obchodzi się drugi odpust Matki Bożej Częstochowskiej (26 sierpnia). W latach 1982-84 ołtarze zostały gruntownie odnowione – przywrócono wtedy ich pierwotny stan z XVII wieku. Nawa przekryta płaskim stropem – prezbiterium sklepieniem kolebkowym. Nawę od prezbiterium oddziela tęcza z krucyfiksem. Chór z prospektem organowym z 1851 roku.
Oddzielną dzwonnicę zbudowano w roku 1520. Jest zbudowana na planie kwadratu, o konstrukcji słupowej, zwieńczona izbicą i ośmiobocznym hełmem piramidalnym. Najstarszy dzwon o imieniu "Słowo Pańskie" (o wadze 200 kg), pochodzi z 1536 roku. W miejsce zabranych w czasie działań wojennych (w 1942 r.) dwóch innych dzwonów, parafianie ufundowali trzy nowe dzwony spiżowe: św. Jana Chrzciciela (o wadze 600 kg), Matki Bożej Częstochowskiej (o wadze 400 kg) i św. Józefa (o wadze 500 kg).

Płyta nagrobna Johannesa Antona von Fragstein und Niemsdorff † 1724

Widok ogólny płyty Widok ogólny płyty

Na cmentarzu przykościelnym w Poniszowicach znajduje się płyta nagrobna Johannesa Antona von Fragstein und Niemsdorff zmarłego 23 stycznia 1724 roku po przeżyciu 57 lat, syna Johannesa Christophorusa, pana na Naczęsławicach.

STA VIATOR!
QUIS HOC SUB LAPIDE DELITEAT ?
FRAG DEN STEIN
ET E LINGUE MARMOR RESPONSAT:
HIC JACET QUI IN VITA CUM GENTILITIA VITE
PER AMOS 57 FLORUIT, ET SUPREMAM SILESIAE CURIAM
ANNIS 30 SECUNDE EXHILARAVIT CONSILIARIUS SECUNDUS
PRIMATUM UT, SORTIRETUR IN CAELI CURIA
ILLUSTRISSIMUS DOMINUS DOMINUS JOANNES ANTONIUS
LIBER BARON DE FRAGSTEIN ET NIMSDORF
DOMINUS IN HERTZOGVALDE, MITTELULMANDORF,
GANDAU, ET JASCHKITL,
USU FRUCTUARIUS BONORUM IN PONIZOVITZ, NEVITZ,NIKARM
SACRAE CESAREAE REGIAE MAJESTATIS CAMERIARIUS DUCATUS
BRIGENSIS PROVINCIALIS SENIOR
NUC TEMPUS PUTATIONIS ADVENIT Canticus : 2 versus 12
ANNO 1724, DIE 23 JANUARII
UT VITIS HAEC LIBITANAE FALCI NON TAM SUCCUMBERET
QUAM IN CAELESTEM TRANSPLANTARETUR VINEAM
HIC JOANNES MAGNUS MAGNI PARENTIS FILIUS, ILLIUS NEMPE:
ILLUSTRISSIMIS DOMINI DOMINI JOANNIS CHRISTOPHORI
LIBERIS BARONIS DE FRAGSTEIN ET NIMSDORF
SACRAE CESAREAS REGIAE MAJESTATIS CONSILIARII
QUONDAM POLONOS INTER ET MOSCOS CONSILIATORIS
ET AB AUGUSTAE MEMORIAE FERDINANDO III
MISSI AD MAGNUM MOSCOVIAE DUCEM ORATORIS PACIFICI DEMUM A
PIENTISSIMAE RECORDATIONIS LEOPOLDO I SUPREMAE UTRIUSQUE
SILESIAE CURIAE CREATI CANCELLARII QUID ULTRA POSCIS ?
ECCE GENTILITII DUO GLADII HIC
TU VIATOR REQUIEM PRECARE AETERNAM
ET SATIS EST. Lucae 22 versus 38
GRATITVDINIS CAVSA PIIS MANIBVS PARENTAT
CONIVIGIS HAERES
JOANNES LUDOVICUS DE FRAGSTEIN ET NIMSDORF


Zatrzymaj się przechodniu!
Kto może leżeć pod tym kamieniem?
Zapytaj kamienia i ten niemy marmur Ci odpowie: tu leży ten,
który z najwyższą godnością dożył wieku 57 lat i który przez 30 lat osiągnął
największe zaszczyty na Śląsku jako zręczny kanclerz,
ażeby być godnym niebiańskiej korony.
Dostojny Pan Johannes Anton
baron von Fragstein und Niemsdorff
spadkobierca Wierzbnika, Ulmanowic, Gądowa i Jeszkotla,
dziedzic i właściciel Poniszowic, Niewiesza i Niekarmy,cesarsko
królewski podkomorzy najwyższych funkcji
w Ksiestwie Brzegu.
Nadszedł czas ostatniej podróży
23 stycznia roku 1724
Ta winorośl została przez sierp śmierci ścięta
Po to by była przesadzona do niebiańskich winnic
On- ten wielki Jan, syn wielkich rodziców,
jego zrodził Oświecony Pan, dostojny Jan Krzysztof
baron de Fragstein z Naczeslawic,
członek rady cesarskiej, który pośredniczył
w rokowaniach między Polską a Moskwą
i przez świętej pamięci Ferdynanda III był wysłany
do Wielkich Książąt Moskiewskich aby czynił pokój swoimi przemówieniami
a przez świętej pamięci Leopolda I mianowany kanclerzem obu księstw śląskich.
Czyż można chcieć wiecej?
Patrzaj oto dwaj dzielni rycerze z tego samego rodu
ale ty wędrowcze pomódl się o ich wieczny odpoczynek więc się dokonało
Pomnik ten z wdzięcznością i pobożną intencją
wykonał potomek i następca rodziców
Jan Ludwig de Fragstein z Naczęsławic


Bleib stehen, Wanderer!
Wer mag hier unter diesem Grabstein liegen
Frag den Stein
Und der Stumme Marmor mag es Dir beantworten
Hier liegt ein Mann, der in allen Ehren ein Lebensalter
von 57 Jahren erreicht hat, und der sich durch 30 Jahre
der höchsten Würde in Schlesien erfreut hat als geschicter Kanzler,
damit er die Krone der himmlischen Würde sich erwerbe,
der erlauchte Herr Johannes Anton
Freiherr von Fragstein und Nimsdorf
Erbherr in Herzogwald, Mittelulmadorf,, Gandau und Jaschkittl
Gutsbesitzer von Ponischowitz, Niewiesche und Niekarm,
kaiserlisch-Königl. Kämmerer, Landesältester des Herzogtums Brieg.
Nun ist die Zeit der Reise gekommen.
Am 23. Januar 1724 ist
Diese Weinrebe von der Todessichel dahingerafft worden,
damit sie verpflanzt werde in den himmlischen Weinberg
er, der große Johannes, Sohn eines großen Vaters, nämlich des
erlauchten Herrn Johannes Christophorus,
Freiherrn von Fragstein und Nimsdorf
der einst zwischen Polen und Russland vermittelt hat und
der von Ferdinand III. zum gewaltigen Herrscher Russland als Friedensunterhändler
später von Leopold I. seligen Gedenkens zum Oberamtsrat beider Schlesien ernannt
worden ist
Was will man mehr?
Siehe zwei tüchtige Haudegen aus demselben Geschlecht.
Du aber o Wanderer, bete für ihre ewige Ruhe!
Nun ist es vollbracht. Lud. 22.V.38
Diesen Denkstein hat aus Dankbarkeit und in frommer Absicht
errichtet der Erbe seiner Gattin
J.L.D.F.E.N.( J.Freiherr von Fragstein und Nimsdorf)

Zamknij okno