Mauzoleum rycerskie rodziny von Schaffgotsch

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Kościół filialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (parafia Pisarzowice), niegdyś parafialny, pierwotny wzmiankowany w 1305; obecny gotycki, wzniesiono w 2 poł. XVw. Z tego okresu pochodzą m.in. kamienne portale i detale sklepień. Świątynia jest orientowana, jednonawowa, czteroprzęsłowa, sklepiona krzyżowo, z wieżą na planie zbliżonym do kwadratu, zlokalizowaną osiowo w stosunku do nawy, po stronie zachodniej. Zwieńczenie wieży stanowi oszalowana deskami makowica z charakterystycznym XIX wiecznym iglicowym hełmem. W pierwszej połowie XVI wieku równolegle do nawy dobudowano od strony południowej dwuprzęsłową, dorównującą jej wysokości kaplicę grobową, krytą dachem o układzie poprzecznym, przez co bryła kościoła stała się asymetryczna. Dopełniają tego wydzielone mniejsze części: kruchta - od południa i zakrystia - strona północna. Znaczniejsze przebudowy obiektu nastąpiły w XVIII i XIX wiekach, a także w latach dwudziestych XX w. (vide data 1927 na zwieńczeniu hełmu), po 1945 remontowano go m.in. w latach pięćdziesiątych oraz siedemdziesiątych. Ten ostatni polegał głównie na: wymianie pokrycia dachowego - dachy w miejsce gontu i łupka pokryto blachą stalową ocynkowaną; renowacji tynków, rozbiórce i wymianie posadzki, wykonaniu opaski betonowej na zewnątrz.Fundamenty oraz mury budynku zbudowane zostały z nieregularnego kamienia polnego, uzupełnianego w narożach, ościeżach otworów okiennych i drzwiowych, zwieńczeniach szczytów cegłą ceramiczną. Otwory okienne sklepione odcinkowo, szeroko glifione, zachowały w większości kraty barokowe; w zakrystii także jedna gotycka. W oknie prezbiterium zachował się częściowo witraż barokowy z 2 połowy XVIII wieku.
Najcenniejszym fragmentem kościoła jest mauzoleum hr. von Schaffgotschów z Grodztwa. Znajduje się tu jeden z najliczniejszych i najwartościowszych zespołów sepulkralnych na Dolnym Śląsku. W centrum kaplicy stoją dwie kamienne, piaskowcowe tumby grobowe: Hansa I Schaffgotscha (zm. 1565) i jego żony Salomei z domu von Nimtsch (zm. 1657) oraz Hansa II Schaffgotscha (zm. 1572) i żony Margarethy z domu von Hochberg (zm.1574). Oba sarkofagi posiadają bogaty wystrój rzeźbiarski płyt i skrzyń. Wzdłuż dolnych partii ścian wokół kaplicy umieszczonych zostało 6 płyt nagrobnych z XVI-XVII w., w tym jedna hr.von Tschierna, z bogatym kartuszem herbowym, oraz 11 renesansowych płyt - epitafiów z lat 1590-1621, różnej wielkości i różnym stopniu opracowania detalu. Do cenniejszych detali należą też dwa portale kamienne; jeden późnogotycki, ostrołukowy, z obramieniem uskokowym (wewnątrz kościoła); drugi - renesansowy, posiada w nadprożu o formie gzymsu z piaskowca inskrypcję: „PAX SIT INTRANTI SALVS EXEVNTIBVS". Z wyposażenia wnętrza zwracają uwagę drewniane: barokowy XVII/XVIIIw. ołtarz, figura Matki Boskiej z XVIIIw., manierystyczna ambona z l poł. XVIIw. oraz w dużej partii -późnorenesansowa empora, o zniekształconym dziś układzie i wielkości. Kościół w Raszowie wpisany został do rejestru zabytków pod nr 1452 dn. 23.11.1965.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

 • * Grabtumba für Herrn Hans Schof Gotsch genannt vom Kinast auf Kreppelhof † 1565 und seine Frau Salome geborene Nimptschin von Pitterwitz † 1567. Die beiden Verstorbenen ruhen auf einem gemeinsamen Postament, mit Löwen zu Füßen. Das Postament selbst ist durch Pfeilerchen mit Füllungen, aber ohne Kapitelle, Inschrifttafeln und Reliefs gegliedert, welche die Erschaffung des Weibes, den Sündenfall, wie Gott die beiden Menschen verwarnt, und die Austreibung aus dem Paradiese darstellen.
 • An der Wand ist für denselben Hans Schof ein * Epitaph aus weißem Marmor errichtet, leider etwas grün geworden. Ein in Renaissanceformen, reicherer Fassung gegliederter Architektur-Rahmen umschließt die Reliefgestalt des Verstorbenen. Den oberen Aufbau zieren die Reliefs Gott Vaters und des Auferstandenen. Etwas beschädigt.
 • * Grabtumba für Herrn Hans Schof † 1572 und seine Frau Margareta geborene Hubrigen von Fürstenstein. Meisterzeichen und Chiffre G M.
 • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße für: 1) den Knaben Gotthart Schafgotsch † 1590 (?). 2) Dgl. Gotthart Schafgotsch † 1593. 3) Ulrich Schafgotsch 'dis Namens den ersten', Söhnlein Heinriche Schafgotsch † 1596. 4) sein Töchterlein Susanna † 1599. 5) sein Söhnlein Ulrich † 1601. 6) seine Frau Anna, geborene Nimptschin † 1606. 7) Frau Elena, geborene Rotkirch † 1616. 8) Frau Maria Tschiernhaus geborene Falkenhain, Hausfrau Heinrichs Schafgotsch † 1621. 9) seine Tochter, Jungfrau Anna Schafgotsch † 1621. 10/11) zwei Knaben, wie die obigen übertüncht bezw. beschädigt; aus gleicher Zeit.
- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -

Wyciąg z inwentaryzacji hrabiego Hoverdena

 • 1566. Schafgotsch, Hans, gen. vom Kinast.
 • 1567. Gotsche, Salome, geb. Nimptschin, und Gatte.
 • 1572. Schaf-Gotsche, Joh., und 1. Gem. Marg., gb. v. Hohberg.
 • 1572. Schofgotsche, Hans v. Kynast u. Frau.
 • 1572. Schofgotsche, Marg. geb. Hubrichen v. Fürstenstein.
 • 1593. Schafgotsch, Gotth., Kind.
 • 1596. Schaffgotseh, Ulrich, Kind.
 • 1599. Schafgotsch, Susanna, Kind.
 • 1599. Schofgotsch, Jungfrau Anna.
 • 1606. Schaffgotsch, Anna, gb, v. Nimptsch,
 • 1606. Schofgotsche, Anna, geb. Niemitzin.
 • 1614. Schofgotsche, Anna, Jungfrau.
 • 1616. Rothkirch, Frau Elena.
 • 1621. Schaf Gotsche, Mausoleum u. Denkmal.
 • 1621. Tschirnhaus, v.
 • 1621. Tschirnhaus,Frau Anna.
 • 1621. Tschirnhaus,Maria v., geb. Falkenhainin.

- Schlesiens Grab-Denkmale und Grab-Inschriften. Graf Hoverden'schen Sammlung - Breslau 1870-72. -

Mauzoleum rodziny von Schaffgotsch

Ogólny widok Mauzoleum

Nagrobek Hansa I von Schaffgotscha i jego małżonki Salomei

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek Hansa I von Schaffgotsch † 1565 i jego małżonki Salomei z d. von Nimptsch † 1567

Widok fragmentu nagrobka

Dekoracje tumby nagrobka Hansa I von Schaffgotsch i jego małżonki Salomei z d. von Nimptsch - Bóg Ojciec stwórca człowieka, Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny zbudował niewiastę. Księga Rodzaju 2, 22.

Widok fragmentu nagrobka

Dekoracje tumby nagrobka Hansa I von Schaffgotsch i jego małżonki Salomei z d. von Nimptsch - Grzech pierworodny i Gniew Boga "W pocie oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz" - Księga Rodzaju 3, 19

Widok fragmentu nagrobka

Dekoracje tumby nagrobka Hansa I von Schaffgotsch i jego małżonki Salomei z d. von Nimptsch - Wypędzenie z raju - Księga Rodzaju 3, 24

Widok fragmentu nagrobka

Nagrobek Hansa I von Schaffgotsch i jego małżonki Salomei - Inskrypcja poświęcona Salomei von Schaffgotsch.

IM IAR 1567 DEN 5/ TAG NOVEMBRIS IST IN /EDLE TVGENT REICHE/ FRAW SALOME GEBOR/ NE NIMPTSHIN VON / PITTERWICZ FRAW AVF/ KREPPELHOF DES ED/ LEN GESTRENGEN RIT/ TERS HERR HANSEN/ GOTSCHEN DES ELDEN/ EHLICHE HAVSFRAW IN GOT SELIGLICHENT/ SCHLAFFEN DER GOT/GENEDIG VND BARMHERCZIG SEI. AMEN. "

(„W roku 1567 dnia 5 listopada zasnęła w Bogu szlachetna i cnotliwa Salomea z domu Nimptsch von Pitterwitz, pani na Grodźctwie, małżonka szlachetnego, dostojnego rycerza pana Hansa Gotscha. Niech Bóg będzie łaskawy i miłosierny. Amen).Natomiast inskrypcja poświęcona Hansowi I von Schaffgotsch wygląda następująco:
" IM.....IOR DEN TAG.../TAGE DEN 5 ..JEN/ 1565 IARES IST DER EDLE GESTRENGE RITTER/ HERR HANS SCHOF GOTSCH/ GENANDT VOM KINAST AVF KREPPELHOF DER ELDER/ ROM: KA: AVCH ZV HVNGARN VND BEHEMEN KONIGL. MAIES. RATH VND DER FVRS/TENTVN DER SCHWE1D/NITZ VND IHAVER/ CANTZLEIS IN GOT SELIGLICHENT SCHLAFEN/ DER GOT GENEDIG VND /BARMHERZIG SIEH. AMEN "

(„W dzień (...) roku 1565 zasnął w Bogu szlachetny pan Hans Schof Gotsche zwany, z Chojnika i na Grodźctwie, radca cesarza rzymskiego i radca króla węgierskiego i czeskiego oraz kanclerz księstwa świdnicko jaworskiego. Niech Bóg będzie łaskawy i miłosierny. Amen.")

Nagrobek Hansa II von Schaffgotsch i jego małżonki Margarethy

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek Hansa II von Schaffgotsch † 1572 i jego małżonki Margarethy z d. von Hochberg † 1574

Ogólny widok nagrobka

Dekoracja tumby nagrobka Hansa II von Schaffgotsch i jego małżonki Margarethy z d. von Hochberg - gdzie Hans i jego żona klęczą pod krzyżem w pozie wieczystej adoracji.

Widok fragmentu nagrobka

Dekoracja tumby nagrobka Hansa II von Schaffgotsch i jego małżonki Margarethy z d. von Hochberg w postaci herbów przodków obu rodzin.

Widok fragmentu nagrobka

Płycina z inskrypcją dotyczącą Hansa II von Schaffgotsch

Inskrypcja upamiętniająca Hansa II von Schafgotsch:
IM 1572 IOR DEN 22 MAII IST IN/ GOT VERSCHIDEN DER EDLE GESTRENG/ EHRNVESTE VND WOLBENAMBTE HER/ HANS SCHOFGOTSCHE GENAND VOM/ KINAST AVF KREPPELHOF DER FVRSTETHVMBER SCHWEIDNICZ VND IAVER CANCZLER DEM GOT GNEDIG SEY.

"( W 1572 roku dnia 22 maja odszedł do Boga szlachetny i szanowany Pan Hans Schofgotsche, zwany z Chojnika, na Kreppelhofie, kanclerz księstwa świdnicko-jaworskiego. Niech Bóg będzie łaskawy. Amen. ")

Płycina z inskrypcją dotyczy małżonki Hansa II:
„/ IM 15 IOR DEN/ IST IN GOT VORSCHIEDE DIE/ EDLE WOLEHRENT TVGENT/ REICHE FRAV MARGARETA/ GEBORNE HVBRIGEN VOM/ FVRSTENSTEIN HERN/ HANSEN GOTSCHE CANZLER/ EHLICHT HAVSFRAV DER/ GOT GNEDIG SEY/.

" ( „W 15... roku dnia ...... odeszła do Boga bardzo cnotliwa i szlachetna pani Margaretha z domu Hubrigen z Książa, pana Hansa Gotsche kanclerza szlachetna małżonka. Boże, bądź łaskawy").

Płyta nagrobna rycerza z rodziny von Schaffgotsch † 1580

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna rycerza z rodziny von Schaffgotsch, prawdopodobnie Heinricha zmarłego w 1580 roku. Inskrypcja na płycie jest następująca:
/DER HERR IHESVS SPRACH ZV DER WIDWEN ZV NAIM WEINE NICHT/ VND ER TRAF HINZV VND RVRET DEN SARCKAN VND DIE TREGER STVNDEN/ VND ER SPRACH IVNGLINICH SAGE DIR STEHL AUF VND DER TODTE RICHTET SICH AVF/ O HERRE IHESV CHRISTE ERWECKE MICH AUCH ZVM EWIGEN LEBEN AMEN/ „ /LVC. VIII".
(„Pan Jezus powiedział wdowie z Naim, nie płacz. Potem dotknął się mar, a ci, którzy jen nieśli stanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić. O Panie Jezu Chryste, zbudź mnie także do życia wiecznego. Amen " Łk 7,11)


W czterech narożach umieszczono herby rodowe: von Schaffgotsch, von Zedlitz, von Berka i von Ralkenberg

Inskrypcja w dolnej części płyty zawiera cytat z ewangelii Mateusza 24,44:
"/SON WIRD KOMMEN/ ZVR EINER STVNDE/ DA IR NICHT MEINE .../ MAT XXIIII/."
("Dlatego i wy bądżcie gotowi, bo w chwili, której sie nie domyślacie, Syn człowieczy przyjdzie." Mt 24,44).

Płyta nagrobna Gotharda von Schaffgotsch † 1590

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna chłopca, Gotharda von Schaffgotsch, zmarłego 23 września 1590 roku przeżywszy 23 tygodnie i 2 dni, syna Heinricha von Schaffgotsch, pana na Chojniku, Kreppelhofie i Raszowie


W czterech narożach umieszczono herby rodowe: von Schaffgotsch, von Herman, von Seidlitz i von Herman.

Inskrypcja wokół płyty jest następująca:
„ANNO 1590 D. 23 SEPT. ZWISCHEN 8 VND 9 DER GANZ VHR IST IN GOT VORSCHID/ GOTHART SCHAFGOTSCHE DIS IN..../ DER EHR STEDL... GESTRENGEN/EHR VND VESTEN WOLBENAMTE/ H. HEINRICH SCHAFGOTSCHE VON KIN AST VND KREPPELHOF AVF REVSENDORF/ GON EHR IN SEINES ALTES 23 W 2 TAGE. "
( 23 września 1590 odszedł do Boga między godziną 8 i 9 Gothart Schafgotsch, syn szanowanego i szlachetnego pana Heinricha Schafgotscha, właściciela Chojnika, Kreppelhofu i Raszowa. Żył 23 tygodnie i 2 dni).

Płyta nagrobna syna Heinricha von Schaffgotsch † 1595

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna syna Heinricha von Schaffgotsch, pana na Chojniku, Kreppelhofie i Raszowie, zmarłego w 1595 roku a mającego 1 rok i 2 dni.


W czterech narożach umieszczono herby rodowe: von Schaffgotsch, von Herman, von Seidlitz i von Herman.

Inskrypcja wokół płyty jest następująca:
"ANNO 1595 DEN 19 MARTI IST IN DE/ ERSTENS VND DER GANZEN VHR IN GOT VORSCHIEDE/ ... [HEIN]RI SCHAFGOTSCH DER ANER DIS NA/ MES EDLES EDLENGESTRENGENE EHR VND VISTN VND WO/ BENAMBTEN HERRN HEINRICH S/ SCHAFGOTSCH GENAND VOM KINAST VND KREPELHOF AVF REVSDORF SON/ LEIN: SEINS ALTERS 1 IAR VND 2 TAGE."
(19 marca 1595 roku o godzinie pierwszej, zmarł Heinrich, synek szlachetnego pana Heinricha Schafgotscha pełnego cnót, szanowanego, zwanego panem z Chojnika i Kreppelhofu, właściciela Raszowa, żył rok i dwa dni).

Płyta nagrobna syna Heinricha von Schaffgotsch † 1596

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna syna Heinricha von Schaffgotsch, pana na Chojniku, Kreppelhofie i Raszowie, zmarłego w 1596 roku a mającego 1 rok, 17 tygodni i 3 dni.


W czterech narożach umieszczono herby rodowe: von Schaffgotsch, von Herman, von Seidlitz i von Herman.

Inskrypcja wokół płyty jest następująca:
"ANNO 1596 DEN 18 FEBR. VMB/ 22 DER GANTZEN VHR IST IN GOT VORSCHIEDEN HEINRICH SCHAFGOTSCHE DIS NAMEN/ DER ERSTE DES EDLEN GESTRENGEN EH RIVNGE/ STEN VND WOLBENAMBTEN H. HEI/ NRICH SCHAFGOTSCH GNAND VOM KINAST/ VND KREPELHOF AVF REYSEDORF SON/ LEIN SEINS ALTERS 1 IAR 17 WOCH. 3 TAGE/."
(18 lutego 1596 roku o godzinie 22, odszedł do boga Heinrich, synek Heinricha von Schafgotscha, pierwszego wśród szlachetnych, bardzo czcigodnego i szanowanego pana, zwanego z Chojnika i Kreppelhofu i Raszowa. Żył rok, 17 tygodni i 3 dni).

Płyta nagrobna chłopczyka z rodziny von Schaffgotsch † 1601

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna zmarłego 20 lutego 1601 roku dwuletniego chłopczyka z rodziny von Schaffgotsch.


W czterech narożach umieszczono herby rodowe: von Schaffgotsch, von Herman, von Seidlitz i von Herman.

Inskrypcja wokół płyty jest następująca:
"ANNO 1601 D. 20 FE.../ ...CHE GEW..../ ...IN GOTSCHE D AN DER DIS NAMEN/ DES EDLEN GESTRENGEN EHRENTESTEN/ WOLBENAMBTEN H. H....../ KREPPELHOF AVF REYSENDORF S/O ENLEIN SEINES SALTERS 2 JAR 30 WOCH. 3 TAG "
( Dnia 20 lutego 1601 roku odszedł do Boga, synek szlachetnego i szanowanego pana Gotschc Schof, właściciela Krcppclhoffu i Raszowa, żył dwa lata 30 tygodni i 3 dni).

Płyta nagrobna Heinricha von Tschirnhaus † 1614

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Heinricha Rocha von Tschirnhaus, syna Heinricha von Tschirnhaus, zmarłego 12 maja 1614 roku.


W czterech narożach umieszczono herby rodowe: von Tschirnhaus, von Falckenhain, von Czettritz i von Rothkirch.

Inskrypcja wokół płyty jest następująca:
"ANNO 1614 den 12 MAI ist In Gott/ selig vorschiedene des Edlichnsering Ihrem. ..auch/ Wolbrundtestles Heinrichs [sohnlein] seines erliebtniß gestribtes Sonlein HEINRICH/ ROCHVS sein alt: 9 woch. 5 tag."
(Roku 1614 dnia 12 maja odszedł do Boga najukochańszy synek Heinrich Roch przeżywszy 9 tygodni i pięć dni).

Płyta nagrobna Jeremiasza Ulmanna † 1646

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Jeremiasza Ulmanna, syna miejscowego pastora, zmarłego 28 maja 1646 roku, mającego zaledwie 35 tygodni i 12 dni.


Inskrypcja wokół płyty jest następująca:
"ANNO 1646 DEN 28 MAI/ IST DES EHRWVRDIGEN VND WOHLGE. / JEREMIAE VLMANNI PASTOR/ LOCI. LIEBES Sohnlein IEREMIAS IN GOT SEEILIG. Verschi. / Seines Alt/ 35 WOCH/ Et 12 TAGE/ DGiG/".
Pod stopami "TALIVM EST REGNVM COELO/ Gott Gnad seid an Gal. ohn uergeseen sein".
(28 maja roku 1646 odszedł do Boga Jeremiasz, synek czcigodnego i szlachetnego Jeremiasza Ulmanna, miejscowego pastora. Żył 35 tygodni i 12 dni. Niech Bóg będzie łaskawy).

Płyta nagrobna Anny von Schaffgotsch † 1606

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Anny von Schaffgotsch z d. Nimptsch, małżonki Heinricha von Schaffgotsch z Chojnika, pana Kreppelhofu i Raszowa, zmarłej 10 kwietnia 1606 roku.


Wokół postaci zmarłej rozmieszczonych jest osiem herbów rodowych a mianowicie: von Herman, von Herman, von Kitschke, von Zedlitz, von Seidlitz, von Reibnitz, von Mesenau oraz jeden niezidentyfikowany.

Inskrypcja wokół płyty jest następująca:
"ANNO 1606 DEN 10 APRILIS IST IN/ GOTT SELIGLICHEN ENTSCHLAFEN DIE EDLE VND EHR VND TVGENT REICHE FRAW/ ANNA GEBORNE NIMPTZEN DES EDLE/ STRENGEN EHR VND FESTEN AVCH WOLBENAMPTEN HERR HEINRICH VON SCHAF/ GOTSCHE GENAND VOM KINAST VND/ KREPPELHOFE AVF REYSENDORF EHLICHE HAVSFRAW IHRES ALTERS .............. JAHR DER/ GOT YND VNS ALLEN AM IVNGES../ TAGE EINE FROLICHE AVFERSTEHVNG VOR LEIEN WOLT."/
(10 kwietnia 1606 roku zasnęła w Panu czcigodna, bardzo cnotliwa i szlachetna pani Anna z domu Nimptsch, małżonka czcigodnego pana Heinricha von Schafgotscha zwanego z Chojnika i Kreppelhofu, pana Raszowa, żyła lat ......... . Bóg i my wszyscy oczekujemy radosnego dnia Zmartwychwstania).

Płyta nagrobna Marii von Tschirnhaus † 1621

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Marii von Tschirnhaus z d. Falckenhain, żony Heinricha von Tschirnhaus, zmarłej 11 lutego 1621 roku.


Inskrypcja wokół płyty jest następująca:
"/ANNO 1621 DEN 11 FEBRVA IST IN GOT SEELIG VORSCHIDEN DIE WOLEDLE VIEL EHRE/ NTVGENT REICH FRAW MARIA TSCHIERN/ HAVS IN GEBORNE FALKENHAIN/ DES EDL. GESTR. EHREN. V.A. WOLBEN HERRN/ HEINR../.../ TSCHIERNHAVSES VIELGELIEBTE/ HAVSFRAW IHR ALT 29 IAR WITW./".
(Roku 1621 dnia 11 lutego odeszła do Boga wielce cnotliwa i szlachetna pani Maria Tschiernhaus z domu Falkenhain, małżonka szlachetnego i dostojnego pana Heinricha Tschiernhaus ukochana żona, która została wdową w wieku 29 lat.)

Płyta nagrobna Anny von Schaffgotsch † 1611

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Anny von Schaffgotsch, córki Heinricha von Schaffgotsch, zmarłej 17 stycznia 1611 roku.


Wokół postaci zmarłej rozmieszczono osiem herbów rodowych: von Schaffgotsch, von Herman, von Nimptsch, von Kitschke, von Seidlitz, von Herman, von Mülheim i von Zedlitz.

Inskrypcja wokół płyty jest następująca:
/"ANNO 1611 DEN 17 TEV IST IN GOT SEL/ IGLICHEN ENT SCHLAFEN DIE EDLE FIEL EHR VND TVGEND REICHE IVNG FRAV ANNA/ SEINEN GESTRENGEN EHR VND ... ES/ STEN AVCH WOL BENAMPTEN HERR HEINRICH VON SCHAFGOT/ KREPELHOF AVF/ REVSENDORF GELIEBTE TOCHTER IHRES ALTERS 22 IAHR DER GOT/ VND VNS ALEN AM IVNGLIGESTEN/ TAGE EINE FROLICHE AVFERSTEHVNG VOR LEIEN"/.
(Dnia 17 stycznia 1611 roku zasnęła w Bogu szlachetna i bardzo cnotliwa pani Anna, ukochana córka szlachetnego i szanowanego pana Heinricha von Schafgotsch, pana na Chojniku i Kreppelhofie, właściciela Raszowa. Dla Boga i nas wszystkich za młodo zmarła. Oczekuje radosnego dnia Zmartwychwstania).

Płyta nagrobna Eleny von Rothkirch † 1616

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Eleny z d. von Rothkirch, zmarłej w ieku 45 lat 1 sierpnia 1616 roku


Wokół postaci zmarłej rozmieszczone są cztery herby a mianowicie: von Rothkirch, von Zedlitz, von Reder oraz von Hedereich.

Inskrypcja wokół płyty jest następująca:
"Anno 1616 den 1 August/ ist in Gott sehliglich Vorschieden die Edle Viel Ehrentugend/ Reiche Fraw ELENA/ geborne Rotkirchin ihres alters 45 jahr der Got genade."
(1 sierpnia 1616 roku odeszła do Boga bardzo cnotliwa i szlachetna pani Elena z domu Rotkirch. Żyła 45 lat. Boże bądź łaskawy).

Płyta nagrobna Anny von Schaffgotsch † 1606

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Anny von Schaffgotsch, z d. von Nimptsch, małżonki Hansa von Schaffgotsch z Chojnika, pana Kreppelhofu i Raszowa, zmarłej 10 kwietnia 1606 roku, matki Anny zmarłej 17 stycznia 1611 roku.


Wokół postaci zmarłej rozmieszczonych jest osiem herbów a mianowicie: von Mesenau, von Seidlitz, von Zedlitz i von Herman.

Inskrypcja wokół płyty jest następująca:
"ANNO 1606 DEN 10 APRILIS IST IN/ GOTT SELIGLICHEN ENT SCHLAFEN DIE EDLE VND HER VND TVGENT REICHE FRAW/ ANNA GEBORNE NIMPTZEN DESEDLE/ STRENGEN HER VND FESTEN AVCH WOLBENAMPTEN HERR HEINRICH VON SCHAF/ GOTSCHE GENAND VOM KINAST VND/ KREPPELHOFE AVF REVSENDORF EHLICHE HAVS FRAW IHRES ALTERS ..... IAHR DER/ GOT VND ALLEN AM IVNGLIGESTEN ...../ TAGE EINE FROLICHE AVF/ ERSTEHVNG VOR LEIEN WOLT."
(10 kwietnia roku 1606 odeszła do Boga wielce szanowna i bardzo cnotliwa pani Anna z domu Nimptsch, małżonka wielce szanownego pana Heinricha von Schafgotsch zwanego z Chojnika i Kreppelhofu, pana Raszowa. Czcigodna małżonka żyła ...... lat. Bóg i wszyscy oczekujemy na radosny dzień Zmartwychwstania).

Epitafium Adama von Hündemanna † 1688

Ogólny widok płyty

Epitafium Adama Gottharda von Hündemanna, urodzonego 20 września 1642 roku, męża Kunegundy z rodu von Reibnitz, z którą przeżył w małżeństwie 20 lat, 20 tygodni i 5 dni, ojca 10 dzieci, 7 synów i 3 córek, z których 9 żyje. Zmarł 9 lipca 1688 roku o 4 rano w wieku 46 lat i 10 tygodni.


Na płycie wyryte są herby: von Bindemann, von Budovec i von Uchtritz.

Inskrypcja na płycie jest następująca:
" Wer frorn und redlich ist, verschiedene Diesen Herrn/ Er wirdt dar in ein Hildt von seines gleichen findern und wie/ dem Rühenden er künstig gleiche sein, so muß er sich mit Gott in Ewigkeit verbinden."(kto...jest rzetelny, uczciwy temu Pan da życic wieczne i złączy się z Bogiem).
/Hier ist/ der Erden anvertrauet/ dis zur Frölicher auferstehung/ Der Hoch wohledle/ gebohr. gesternge Ritter und Herr/ Hr. ADAM GOTTHART V Hündeman/ Herr auf Nieder Reissendorf/ welcher/ auf diese welt gebohr A. D. I642 D. 20 sept./ In dem He'. Eherstand gelebet/ mit der Hochtugent begabten Frauen/ Fr. KUNIGUNDE Hindemanin gebohr. Reibnitzin/ 20 Jahr 20 woch. 5 tage./ mit Ihr gezeuget 10. Kinder/ alß 7. Sohne Und 3 Tochter dar von/ noch 9 am Leben/. Ist seelig im Herren entschlaften den 9 Jul. A. 1688 Des Morg. umb 4 uhr/ sein alter gebracht/ auf 46 Jahr weniger 10 wochen/ Zum Zeugnus der unverwelchsten Liebe/ ist Ihre Dieses grabmahl/ von seiner Hertz Ehe liebste/ aufgerichtet/ worden/. "
(Tu jest ziemski grób, w którym ufnie czeka na radosne Zmartwychwstanie wielce szanowany i szlachetny pan Adam Gotthart v. Hündemann, właściciel Dolnego Raszowa, który przyszedł na świat 20 września 1642, który przeżył w związku małżeńskim z wielce cnotliwą, szlachetną panią Kunegundą Hindemann z domu Reibnitz 20 lat 20 tygodni i 5 dni. Miał z nią 10 dzieci, 7. Synów i 3 córki, z których 9 jeszcze żyje. Zasnął w Panu 9 lipca 1688 rano o 4 godzinie. Żył 46 lat i 10 tygodni. Małżonka zamówiła ten grobowiec swemu ukochanemu mężowi za jego serce).

Epitafium Kunegundy von Hündemann † 1727

Ogólny widok Mauzoleum

Epitafium Kunegundy von Hündemann z d. von Reibnitz, która żyła 83 lata, 2 tygodnie i 4 dni a zmarła 4 marca 1727 roku

Inskrypcja na płycie jest następująca:
"Alhier hat ihr/ Wohlgeb. Fr. Kunigunda/ von Hindeman geb. Reibnitz/ Welch geh. Anno 1643 d. 2 January/ In zufrieden der Ehegelebte 20 J. 20 W. 5 Tage./ darinnen gezeuget 7 Söhne 3 Tochter/ Und ist gestorben den 4 Marty 1727, a/ß Ihr beloge... auf 83 J. 2 W. 4 Tage/ und beleg..../ 38 Jahre hier..../
(Tutaj leży szlachetnie urodzona pani Kunegunda von Hindemann z domu Reibnitz, która wyszła za mąż 2 stycznia 1643. Szczęśliwie przeżyła w tym związku 20 lat 20 tygodni i 5 dni. Z tego małżeństwa urodziło się 7 synów i 3 córki. Zmarła 4 marca 1727, jako (...), w 83 roku życia. Przez 38 lat była wdową).

"/Wer hier Beyder Leibet/ Sind In einer Grabes gestr.... So Wahr in Ihren Ewigkeit/ der Himmel Ihre Seelen/. "
(Którzy tu zacnie żyją, są w srogim grobie, ich dusze będą miały życic wieczne w niebie).


Mauzoleum w obiektywie Bogdana Basisko Adlera

Widok wnętrza Mauzoleum                    Widok wnętrza Mauzoleum
Widok wnętrza Mauzoleum                    Widok wnętrza Mauzoleum
Widok wnętrza Mauzoleum                    Widok wnętrza Mauzoleum
Widok wnętrza Mauzoleum                    Widok wnętrza Mauzoleum
Widok wnętrza Mauzoleum                    Widok wnętrza Mauzoleum
Widok wnętrza Mauzoleum                    Widok wnętrza Mauzoleum
Widok wnętrza Mauzoleum                    Widok wnętrza Mauzoleum
Widok wnętrza Mauzoleum                    Widok wnętrza Mauzoleum
Widok wnętrza Mauzoleum                    Widok wnętrza Mauzoleum
Widok wnętrza Mauzoleum                    Widok wnętrza Mauzoleum
Widok wnętrza Mauzoleum                    Widok wnętrza Mauzoleum
Widok wnętrza Mauzoleum                    Widok wnętrza Mauzoleum

Zamknij okno