Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

Świątynia wraz z wyposażeniem należy do najciekawszych dzieł sztuki Północnego Dolnego Śląska. Kościół w Szymocinie wzmiankowano już w 1376 r. Obecny wzniesiono ok. 1600 r. wraz z kaplicą, kruchtą i bramą na zrębach budowli gotyckiej z XIV w. Ściany kościoła oraz bramę pokryto sgraffitami (część z nich zachowana do dziś). Przebudowa miała miejsce w 1717 (data-chronostych we wnętrzu kościoła), a remonty w 1930 i 1957 r. W czasie wojny kościół stracił dach namiotowy wieży, który w najbliższych latach ma być rekonstruowany. Świątynia od XVI w. do ok. 1650 należała do ewangelików.
Kościół założono na planie salowym z wieżą od zachodu i kaplicą przy prezbiterium. Nawę przykrywa sklepienie kolebkowe z lunetami. Elewację kaplicy pokrywają roślinne motywy sgraffitowe, a kruchtę i bramę zrobione w tej technice łańcuchy. Wnętrze kryje niezwykle bogate wyposażenie pochodzące z różnych epok. Ze średniowiecza pochodzi tryptyk św. Rodziny z pocz. XVI w. oraz gotyckie figury z innego ołtarza. Sztukę protestancką - renesansową przedstawia potężny zespół ponad 20 nagrobków pochodzących w większości z lat 1545-1637 (głównie upamiętniają członków rodziny von Loss). W 1603 r. powstała także ambona, którą przeniesiono tutaj z kościoła w Grodowcu. Reszta wyposażenia pochodzi z XVIII w., a w większości z przebudowy w 1717 roku: dwa barokowe ołtarze (jeden bardzo ciekawy w kaplicy), malowidła na sklepieniach, a także świecznik obrotowy.


Historia wsi i kościoła opracowana przez Marka Roberta Górniaka w Informatorze Historyczno-Geograficznym.
Szymocin – wieś położna na obszarze Równiny Grębocickiej, w odległości około 15 km na południowy wschód od Głogowa, na wysokości 80 m n.p.m. Po raz pierwszy wymieniona jest w dokumencie z roku 1282 (jako Zamoczono). W innych średniowiecznych źródłach występuje pod nazwami: Zimocino (1307), Zymoczyn (1334) i Symsen (1437). Kontynuuje ona jednak znacznie starsze tradycje osadnicze. Świadczy o tym odkryte w ubiegłym stuleciu cmentarzysko prasłowiańskie. Podczas prac wykopaliskowych przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Kultury i Sztuki z 50 grobów wydobyto gliniane naczynia oraz wiele rekwizytów z brązu. Na terenie wioski odnaleziono też szereg stanowisk wczesnośredniowiecznych oraz osady neolityczne, których mieszkańcy zajmowali naziemne, prostokątne chaty. Badania przeprowadzone na cmentarzysku kultury łużyckiej w Szymocinie stanowią poważny dorobek archeologii polskiej w początkach lat 50. XX wieku. Ze źródeł historycznych wiadomo, iż od około 1515 do 1810 roku w Szymocinie istniała tzw. fundacja różańcowa utworzona przez szlachcica Melchiora von Stosch. W okresie reformacji kościół w Szymocinie przejęli protestanci. Dopiero 21 stycznia 1654 roku został on zwrócony katolikom. Ówcześni właściciele wsi – Zygmunt von Loss i Adam Henryk von Zedlitz byli zagorzałymi protestantami. W czasie II wojny światowej funkcjonowało tu niemieckie więzienie (Gerichtsgefängis), w którym przetrzymywano głównie schwytanych na ucieczce z pracy przymusowej.
Kościół filialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego po raz pierwszy jest wymieniony w źródłach z 1376 roku (do 1979 roku miejscowość znajdowała się w granicach administracyjnych parafii Grębocice, następnie została włączona do Rzeczycy). Zbudowany został prawdopodobnie w XIV wieku i powiększony o kaplicę w końcu XVI wieku. Przebudowany w 1717 roku ma bogate wyposażenie wnętrza w stylu gotyckim, renesansowym i późnobarokowym. Murowany z kamienia polnego i cegły, o łącznej kubaturze około 3000 m2. Wzniesiony został na planie prostokąta z kwadratową wieżą od zachodu, zakrystią od północy oraz kaplicą i kruchtą od strony południowej. W jego nawie znajdują się sklepienia kolebkowe z lunetami, zdobione stiukowymi plafonami, wypełnionymi barokową polichromią. Kaplica nakryta sklepieniem kolebkowo-krzyżowym, zakrystia zaś kolebkowym. Elewacja południowa jest dekorowana sgraffitowym fryzem w stylu renesansowym, ciągnącym się wzdłuż kaplicy i nawy. Podobnym ornamentem sgraffitowym zdobiony jest szczyt kruchty. Duże walory artystyczne posiada renesansowy szczyt elewacji wschodniej, podzielony na pola przy pomocy lizen i gzymsów, ujęty rytmem spływów. Dużą wartość artystyczną stanowi późnogotycki tryptyk i zespół 15 rzeźb z około 1500 roku. W kościele znajduje się ponad 20 rzeźbionych w kamieniu, figuralnych nagrobków z XVI i 1. połowy XVII wieku. Ołtarz główny i chrzcielnica wykonane są w stylu barokowym. W 1724 roku w kościele umieszczono późnorenesansową ambonę pochodzącą z kościoła w Grodowcu. Ze względu na bogate ornamenty snycerskie, unikalną polichromię i intarsje jest ona cennym zabytkiem kościelnego rzemiosła artystycznego. Kazalnica została ufundowana w 1603 roku. W 1707 roku obiekt otrzymał barokową dekorację, która w 1743 roku została odnowiona. W 1933 roku głogowski rzeźbiarz Jaeckel i malarz wrocławski Platzk przeprowadzili konserwację kazalnicy. Kościół otoczony jest kamiennym murem z bramką od strony południowej, zwieńczoną trzema renesansowymi szczytami i dekorowany sgraffitowym fryzem. W 1957 roku odbudowano wieżę kościoła (w której ulokowano zachowany dzwon gotycki z 1406 roku), wzmocniono dach. W kościele szymocińskim zachowały się umieszczone w gablocie na ścianie figury świętych: Barbary, Błażeja, Dionizego, Erazma, Idziego, Katarzyny, Krzysztofa, Małgorzaty, Pantaleona i Sebastiana. Przypuszcza się, że wcześniej zdobiły one ołtarz główny.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Grabstein. Von der abgetretenen Inschrift ist nur noch die Jahreszahl a m ccccc ii (1502) lesbar.
  • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße, zumteil übertüncht; für:
   1) den Ritter Balzer von Thaur zu Simpczen + 1545.
   2) den Ritter Christoff von Thaur zu Simbsen + 1553.
   3) Herrn Oth Loeben von Klein-Gaffron + 1554.
   4) Frau Salome, geborene Stuschin + 1559, Hausfrau des unter 7) Genannten.
   5) Anna geborene Haurin (?) von Simptzen + 1565, Hausfrau Herrn Schindels zu Wanderitsch.
   6) den Ritter Hans Loeben von Klein-Gaffern + 1567.
   7) den Ritter Hans Loss von Hermsdorf + 1570.
   8) (vermutlich) Herrn Adam von Los auf Simbsen + 1592, früher bemalt.
   9) Ursula geborene Sidskin (?) + 1594, Hausfrau Herrn Adams von Los auf Simbsen. 9) Frau ... + 15.., übertüncht.
   10) Anna, geborene Schillendorfin + 1606, Hausfrau des Folgenden.
   11) Herrn Siegmundt von Leswitz + 1612.
   12) das sechsjährige Fräulein Ursula Mariana geborene Lossin + 161., bemalt.
   13) Herrn Sigmund von Loss + 1627 und
   14) seine Hausfrau + 1628, beide bemalt.
   15) Hedwig geborene Stoschin + 1637, Hausfrau Herrn Sigmunds von Loss auf Simbsen mit einer Bekrönung aus Schnörkelwerk der Spätrenaissance.
  - Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -

Płyta nagrobna Otta von Loeben † 1554

Płyta nagrobna Otta von Loeben z Gawronek koło Lubina, brata Hansa, zmarłego w 1554 roku. Wokół postaci zmarłego cztery herby rodowe. Po stronie ojczystej von Loeben i von Lidlaw a po stronie macierzystej von Stosch oraz von Popschütz.

ANNO 1554 . IAR . IST . IN . GOT . SELIGLICHEN . ENTSCHLAFFEN . DER . EDLE . WOLEHREN . VESTE . OTH . LOEBEN . VON . KLEIN . GAFFERN . WELCHEM . GOT . GENEDIG . VND . BARMHERTZIG . SEIN . WOLLE . AMEN

Płyta nagrobna Hansa von Loeben † 1567

Płyta nagrobna Hansa von Loeben z Gawronek koło Lubina, brata Otha, zmarłego 28 maja 1567 roku we Wrocławiu. Wokół postaci zmarłego cztery herby rodowe. Po stronie ojczystej von Loeben i von Lidlaw a po stronie macierzystej von Stosch oraz von Popschütz.

ANNO . 1567 . DEN . 28 . MAY . IST . ZV . BRESLAW . IN . GOT . VORSCHIDEN . DER . EDLE . EHRENVESTE . HANS . LOEBEN . VON . KLEIN . GAFERN . LIGET . ALHIE . BEGRABEN . DEM . GOT . GENEDIG . SEY

Płyta nagrobna Balzera von Thauer † 1545

Płyta nagrobna Balzera von Thauer z Szymocina, brata Christoffa, zmarłego w 1545 roku. Wokół postaci zmarłego cztery herby rodowe. Po stronie ojczystej von Thauer i von Knobelsdorf a po stronie macierzystej von Kanitz oraz von Glaubitz.

IM 1545 IAR AM FREITAG VOR IVDICA IST IN GOT SELIGLICH ENTSCHLAFFEN DER EDLE WOLEHRENT VESTE BALZ3ER VON THAUR ZV SIMPTCZEN LEIDT ALHI BEGRABEN DEME GOT VON EWIGREIT GENEDICK VND BARMHERCIGKS SEI

Płyta nagrobna Christoffa von Thauer † 1553

Płyta nagrobna Christoffa von Thauer z Szymocina, brata Balzera, zmarłego w 1553 roku. Wokół postaci zmarłego cztery herby rodowe. Po stronie ojczystej von Thauer i von Knobelsdorf a po stronie macierzystej von Kanitz oraz von Glaubitz. Prawa strona inskrypcji całkowicie zasłonięta.

IM 1553 IAR AM MITWOCH NACH ES . . . . . . prawa strona zasłonięta . . . ZV SIMPCZEN LEIDT ALHI BEGRABEN DEME GOT VON EWIGKEIT WOLLE GENDICK VND BAMHERCIGK SEI

Płyta nagrobna Hansa von Loss † 1570

Płyta nagrobna Hansa von Loss z Jerzmanowej, męża Salome zd. von Stosch, zmarłego 12 września 1570 roku. Wokół postaci zmarłego cztery herby rodowe. Po stronie ojczystej von Loss i von Sack a po stronie macierzystej von Braun oraz von Glaubitz.

ANNO . 1570 . DER . DINSTAG . NOCH . MARIE . GEBVRT . WELCHS . GEWEST . IST . DER . 12 . SEPTEMBRIS . IST . IN . GOT . VORSCHIEDEN . DER . GESTRENGE . EHRNVESTE . HERR . HANS . LOOS . VON . HERMESDORF . LEIT . ALHIE . BEGRABEN . DEM . GOT . GNEDIG . SEI

Płyta nagrobna Salome von Loss † 1559

Płyta nagrobna Salome von Loss zd. von Stosch, żony Hansa von Loss z Jerzmanowej, zmarłej w 1559 roku. Wokół postaci zmarłej cztery herby rodowe. Po stronie ojczystej von Stosch i von Glaubitz a po stronie macierzystej von Niesemeuschel oraz von Nostitz.

IM 1559 IAR AM DORNSTAGE VOR JORGE IN DEM MONDEM=N MAI IST IN GOT SELIGCKLICHEN ENTSCHLAFEN FRAV SALOME GEBORNE STOSCHIN AVF DEM HAVSE ALHIER . . . . HANSEN LOSSES VON HERMESDORF ELICHE HAVSFRAV LEID ALHIR BEGRABEN DER GOT VON EWIGCKEIT GNEDIGCK VND BARHETZIGCK SEI AMEN

Płyta nagrobna Anny von Schindel † 1563

Płyta nagrobna Anny von Schindel zd. von Thauer z Szymocina, żony Mertena von Schindel z Wądroża, zmarłej w 1563 roku. Hans Lutsch popełnił pomyłkę przy odczytywaniu daty rocznej wpisując rok 1565 a przecież wyraźnie widać iż jest to rok 1563. Wokół postaci zmarłej cztery herby rodowe. Po stronie ojczystej von Thauer i von Kanitz a po stronie macierzystej von Berge oraz von Braun.

ANNO . 1563 . AM . OBENT . VNSERS . HERN . HIMELFART . IST . IN . GOT . SELIGLICH . ENTSCHLAFEN . DIE . EDLE . WOL TOGENTSAME FRAV ANNA GEBOREN HAVRIN VON SIMPTZEN MERTEN SCHINDELS ZV WANDERITSCH ELICHE HAVSFRAV DER GOT GENEDIG SEI

Płyta nagrobna Margarety von Unwirde † 15..6

Płyta nagrobna Margarety von Unwirde zd. von Thauer, żony Christofa von Unwirde z Radomiłowic, zmarłej w 15...6 roku. Trzecia cyfra daty jest nieczytelna ale z pewnością chodzi mniej więcej o połowę wieku XVI. Wokół postaci zmarłej cztery herby rodowe. Po stronie ojczystej von Thauer i von Kanitz a po stronie macierzystej von Berge oraz von Braun.

ANNO 15...6 DEN . . . . IST IN GOT ENTSCHLAFEN EDLE . . . TVGENTSAME FRAV MARGARETA GEBORNE TEVRIN . . . . DES EDLEN EHRENVESTEN CRISTOF VNWIRDES V RADMANSDORF

Płyta nagrobna Balthasara von Loeben † 1569

Płyta nagrobna Balthasara von Loeben, syna Frantza von Loeben z Gawronek koło Lubina, zmarłego 27 kwietnia 1569 roku mając zaledwie trzynaście dni. Wokół postaci zmarłego cztery herby rodowe. Po stronie ojczystej von Loeben i von Stosch a po stronie macierzystej von Thauer oraz von Berge.

ANNO 1569 DEN 27 APRILIS IST IN GOT SELIGLICH ENTSCHLAFFEN DER IVNDE BALTHASAR LOEBEN FRANTZ VON LOEBENS VON KLEIN GAFERN SOENLEIN SEINES ALTERS AM DREYZEHENDEN TAGE DEME GOT GNEDIG VND BARMHERTZIG SEY

Płyta nagrobna Hedewig von Thauer † 1555

Płyta nagrobna Hedewig von Thauer zd. von Berge, żony Christofa von Thauer z Szymocina, zmarłej w 1555 roku. Wokół postaci zmarłej cztery herby rodowe. Po stronie ojczystej von Berge i von Glaubitz a po stronie macierzystej von Braun oraz von Glaubitz.

IM 1555 IAR AM MONTAGE NACH KWASIMDOGENI IST IN GOT SELIGLICH ENTSCHLAFEN DIE EDLE WOLERENT TVGENTSAME FRAV HEDEWIG GEBORNE BERGERIN VON HERN IORI CHRISTOF VON THAVRS ZV SIMPCZEN ELICHE HAVSFRAV LEID ALHIE BEGRABEN DER GOT VON EWICKEIT GENEDIG VND BARMHERTZIG

Płyta nagrobna Kathariny von Knobelsdorf † 1599

Płyta nagrobna Kathariny von Knobelsdorf zd. von Loss z Szymocina, żony von Knobelsdorf z Letnicy (lubuskie), zmarłej 9 października 1599 roku o wpół do dziewiątej. Wokół postaci zmarłej cztery herby rodowe. Po stronie ojczystej von Loss i von Braun a po stronie macierzystej von Stosch oraz von Thader.

DES 1599 IAR DEN SONNABEND VOR MAXIMILIANI IST GEWESEN DEN 9 OCTOBER DES MORGEN ZWISCHEN 8 VND 9 DER HALBEN VHR IST DER EDLE VORSCHIDEN TVGENTREICHE FRAV KATHARINA GEBORNE LOSIN AVF DER HAVSE SIMPSEN DES EDLEN . . . . . . ZVR LETNITZ SELIGEN HINTER LESENE WITFRAV CHRISTLICH VON DIESER WELT VORSCHIEDEN WELCHER DER LIEBE GOTT GENEDIG VND BARMHERTZIG SEY

Płyta nagrobna Ursuli von Lange † 15......

Płyta nagrobna Ursuli von Lange zd. von Thauer, żony Fridericha von Lange z Wądroża, brata Balthasara von Thauer z Szymocina, zmarłej w XVI wieku. Druga część członu daty rocznej nieczytelna. Wokół postaci zmarłej cztery herby rodowe. Po stronie ojczystej von Thauer i von Kanitz a po stronie macierzystej von Berge oraz von Braun.

ANNO 15...... IST IN GOT ENTSCHLAFEN DIE EDLE TUGENT SAME FRAV VRSELA GEBORNE THEUREN ZV SIMSEN DES EDLEN HERR . . . FRIDERICH LANGEN TZV WANDRITSCH ECHLICHE HAVSFRAV

Płyta nagrobna Balthasara von Thauer † 1580

Płyta nagrobna Balthasara von Thauer z Szymocina, brata Ursuli von Lange zd. von Thauer, zmarłego przed świętym Jerzym 1580 roku. Wokół postaci zmarłego cztery herby rodowe. Po stronie ojczystej von Thauer i von Kanitz a po stronie macierzystej von Berge oraz von Braun.

ANNO . 1580 . MONTAGE . VOR . GEORGI . IST . IN . GOT . SELIGLICHEN . ENTSCHLAFEN . . . . . . . EHRNVESTE . . . . WOLBENAMBTE . BALTHASAR. V . TRAUR . ZV . SIMSZEN . D . GOT . GENAD .

Płyta nagrobna Anny von Loeben † 1568

Płyta nagrobna Anny von Loeben zd. von Stosch, żony Baltzera von Loeben, zmarłej 19 lutego 1568 roku. Wokół postaci zmarłej cztery herby rodowe. Po stronie ojczystej von Stosch i von Niesemeuschel a po stronie macierzystej von Popschütz oraz von Schöneich.

ANNO . 1568 . DEN . 19 . FEBRVARY . IST . IN . GOT . VORSCHIDEN . DIE EDLE . TVGENTREICHE . FRAV . ANNA . STVSCHEN . BALTZER . LOEBENS . HINDERLASSENE WITFRAV . NACHMALS . SIEGMVND SEHRES . EHLICHE HAVSFRAV . D . G . G .

Płyta nagrobna Nickela von Loss † 1588

Płyta nagrobna Nickela von Loss z Szymocina, zmarłego 5 sierpnia 1588 roku. Wokół postaci zmarłego cztery herby rodowe. Po stronie ojczystej von Loss i von Braun a po stronie macierzystej von Stosch oraz von Thader.

ANNO 1588 DEN 5 AVGVSTI IST DER EDLE EHRNVESTE VND WOLBENAMPTE NICKEL VON LOHS AVF SIMBSEN . . . . . . ABGE SCHIDEN DEM GOT VND VNS ALLEN GNEDIG SEI WOLLE

Płyta nagrobna rycerza Sigemundta von Lestwitz † 1617

               
               
               

Płyta nagrobna rycerza Sigemundta von Lestwitz, pana na Wierzchowicach i Czarnkowie zmarłego 5 grudnia 1617 roku w wieku 36 lat. Wokół postaci zmarłego cztery herby rodzinne. Po stronie ojczystej von Lestwitz i von Motschelnitz a po stronie macierzystej von Littwitz oraz von Nostitz.

Inskrypcja wokół płyty:
ANNO 1617 DEN 5 DECEMBRIS DES ABENTS ZWISCHEN 6 VND 7 IST IN GOTT SEHLIG VORSCHIDEN DER EDLE EHRNVESTE VND WOLBENAMBTE HERR SIGEMUNDT VON LESTWITZ AVF GROS WIRCHWITZ TSCHIRSCGKAU GOLGEWITZ SEINES ALTERS IM 36 IAHR DEHME GOTTEN SANFTE RVHE VND AM IVNGSTEN TAGE EINE ROL. . .ME AVFFERSTEHVNG ZVM EWIGEN LEBEN

Płyta nagrobna Anny von Lestwitz † 1606

               
               
               

Płyta nagrobna Anny von Lestwitz z d. von Schellendorf, zmarłej 17 czerwca 1606 roku w wieku 18 lat bez 6 dni, żony Siegemundta von Lestwitz, pana na Wierzchwoicach i Czarnkowie. Wokół postaci zmarłej cztery herby rodowe. Po stronie ojczystej von Schellendorf i von Borwitz a po stronie macierzystej von Sack oraz von Loss.

Inskrypcja wokół płyty:

ANNO 1606 DEN 17 IVNY VMB 10 VOR MITTAGE IST IN GOTT SEHLIGLICHEN VORSCHIDEN DIE EDLE VOLEHREND TVGENT REICHE FRAW ANNA GEBORNE SCHELLENDORFFIN AVS DEM HAVSE GELSCHY DES EDLEN IHREN VESTEN AVCH WOLBENABTEN SIGMVENDT V. LESTWITZ VND GROS WIERSWITZ ZV SCHIRNITZ GELIBTES EHEGEMAHL IHRES ALTERS 18 IAHR WENIGER 6 TAGE DERER GOTT GENEDIG.

Płyta nagrobna Sigemunda von Seherr i jego żony Anny

               
               
               

Płyta nagrobna Sigemunda von Seherr oraz jego żony Anny zd. von Nostitz, wykonano jako epitafium, na, na której umieszczone trzy postacie klęczące pod krzyżem z ukrzyżowanym Chrystusem. U góry cztery herby rodowe von Seherr, von Knobelsdorf, von Nostitz i von Rechenberg.

Inskrypcja wokół płyty:

ALHIER . LIEGED . D . EDLN . WOLEHRENVESTEN . SIGEMVND . V . SUKS . . . . .MLEI . . . . . . ENTSCHLAFEN AT . MIT . D . EDLE . . . . FRAV . ANNA . GEBOREN . NOSTITZIN . V . DER . . . . DIESER . WELT . AVFERSCHEIDEN . D . G . GENADE

Płyta nagrobna Heleny von Loss † 1637

               
               
               

Płyta nagrobna Heleny von Loss zd. von Stosch, żony Sigmunda von Loss z Szymocina, zmarłej 26 czerwca 1637 roku w wieku 29 lat i 31 tygodni. Płyta jest przepięknie pomalowana. Wokół postaci zmarłej umieszczono osiem herbów rodowych. Po stronie ojczystej von Stosch, von Nostitz, von Glaubitz i von Kittlitz a po stronie macierzystej von Stosch, von Abschatz, von Nostitz oraz von Lest.

Inskrypcja wokół płyty:

IM IAR 1637 DEN 26, IVNII. IST SELIG IM HERREN VERSCHIEDEN DIE WEILAND WOHL EDLE GEBOHREN VIEL EHRENREICHE HOCHTVGENTSAME FRAW HELENA GEBOHRNE V. STOSCHIN DES WOH. . . .LEM VND GESTRENG. HERRN SIGMVND VON LOSS AVF SIMBSEN BARMHERTZIG KONIGL. MANRECHTSITZER IHRES ALTERS 29 IAHR 31 WOCHEN D. G. GENADE

Płyta nagrobna Ursuli von Loss † 1640

               
               

Płyta nagrobna Ursuli Mariany von Loss, zmarłej w marcu 1640 roku (data dzienne uszkodzona) mając zaledwie 6 lata i 24 tygodnie. Wokół postaci zmarłej widnieją herby rodowe von Loss, von Sack, oraz von Niebelschütz i von Rechenberg.

Inskrypcja wokół płyty:

ANNO 1640 DEN . . . MARTY ZWISCHEN VMB 13 VND 14 VHR IST IN GOT SELIGLICH ENTSCHLAFFEN DAS EDLE VND . . . ALTER VIEL EHRENTVGENYREICHE . IVNGER ALEIN URSULA MARIANA GEBORNE LOSSIN IHRES ALT 6 IAR 24 WOCH

Płyta nagrobna Ursuli von Loss † 1594

               
               

Płyta nagrobna Ursuli von Loss zd. von Sack, żony Adama von Loss z Szymocina, zmarłej w Dzień Wszystkich Świętych 1594 roku. Wokół postaci cztery herby rodowe. Po stronie ojczystej von Sack i von Stosch a po stronie macierzystej von Kottwitz oraz von Popschütz.

Inskrypcja wokół płyty:

ANNO 1594 . AM TAGE ALLER HEILIGEN . WELCHES GEWESEN DER . 1 . NOVEMB. IST IN GOTT SELIGLICHEN VORSCHIEDEN DIE EDLE EHRNVESTE VND TVGENTSAME . . . . FRAV URSULA GEBORNE SACKIN . . . VND WOLBENAMBTEN HERR ADAMS VON LOS AVF SIMBSEN SELIGEN . . . GELASNE WITFRAW WELCHER DER LIEBE GOT EINE FROLICHE AVFERSTEHVNG VERLEIHEN WOLLE

Płyta nagrobna Adama von Loss † 1592

               

Płyta nagrobna Adama von Loss z Szymocina, zmarłego w dzień święta Chrystusowego 1592 roku. Wokół postaci zmarłego cztery herby rodowe. Po stronie ojczystej von Loss i von Braun a po stronie macierzystej von Stosch oraz von Thader.

Inskrypcja wokół płyty:

ANNO 1592 AM HEILIGEN CHRISTAGE ZV NACHT VMB 4 DER GANTZEN VHR IST IN GOT SELIG ENTSCHLAFFEN DER EDLE EHRNVESTE VND WOLBENAMBTE HERR ADAM LOSS AVF SIMBSEN DEM GOT GENEDIG SEI WOLLE

Płyta nagrobna Hedewig von Loss † 1628

               
               

Płyta nagrobna Hedewig von Loss zd. von Niebelschütz, żony Sigmunda von Loss z Szymocina, zmarłej 17 września 1628 roku. Wokół postaci zmarłej herby rodowe. Po stronie ojczystej von Niebelschütz i von Maxen a po stronie macierzystej von Rechenberg oraz von Schliebitz

Inskrypcja wokół płyty:

Anno 1628 den 17 Sept: Ist in Gott selig entschlaffen Weiland Fraw Hedewig geborne von Niebelschitzin: Weiland . . . Herrn Sigmund von Loss . . . . . und ernecke ihren leib am Jungsten tage Zum ewigen leben.

Płyta nagrobna Sigmunda von Loss † 1607

               
               

Płyta nagrobna Sigmunda von Loss Starszego z Szymocina, zmarłego 8 grudnia 1607 roku. Wokół postaci zmarłego herby rodowe. Po stronie ojczystej von Loss i von Stosch a po stronie macierzystej von Sack oraz von Kottwitz.

Inskrypcja wokół płyty:

Anno 1607 den 8 december Abente zwischen 7 und 8 Ist in Gott Selig endschlaffen Weiland Herr SIGMUND von Loss der Elter auf Simbsen Bautsch . . . . . Got genade sey

Epitafium Sigmunda von Loss † 1648

               

Epitafium Sigmunda von Loss, syna Sigmunda von Loss oraz Ursuli Cathariny zd. von Stosch, urodzonego 26 czerwca 1646 roku w Kaliszu w Polsce a zmarłego 16 listopada 1648 roku w Szymocinie mając zaledwie 2 lata, 6 tygodni, 6 dni i 7 godzin. U góry herby rodzin von Loss i von Stosch. U dołu von Niebelschütz i von Berge.

Inskrypcja:

ANNO 1646. IUNY 26 IST GEBOHREN VON HOCHADELICHEN FETERN H. SIGMUND V. LOSS AVF SIMBSEN F. URSULA CATHARINA V. STOSCH SIGMUND V. LOSS ZU KALISCH IN POLEN ANNO 1648 NOVEMB: 16 SELIG GESTORBEN ZU SIMBSEN WEIL DIE ZEIT SEINER WALFART AUG ERDEN 2. IAHR 6. WOCH. 6. TAGE 7. STUNDE IM HIMMEL ABER UM ENDLICH ZUWOHNENDE LERNE DER DU BIST SIHEST DAS DISE SEHR VOLKOMMEN DIE SO BALD FORT OMMEN

Epitafium Siegmunda von Loss † 1704

               
               

Epitafium Siegmunda von Loss, urodzonego 18 lutego 1657 roku a zmarłego 3 października 1704 roku. W wieku 22 lat, 24 tygodni i 4 dni poślubił Hedwig Katarine von Nimptsch z Szymocina. Wokół płyty umiejscowione cztery herby rodowe. Po stronie ojczystej von Loss i von Niebelschütz a po stronie macierzystej von Stosch oraz von Berge.

Hier deckt nur Erd und Stein den todten Leib allein. Im Himmel aber lebt bei Gott die Seele noch der sie gar bald befreit von schwerem Kreutzes Joch. Hoch edel wohlgeb. Herr, Herr Siegmund von Loss, Hr. auf Simbsen, Bantsche, Dammer und Waldvorwerg, welcher sein Leben Ehrlich angefangen, im Jahre Christi, 1657, den 18. February, rühmlich gefuhret 32 Jahr 32 Wochen, 3 Tage, endlich war gehlich doch seelig beschlossem Ao 1704, d. 3. Oct. Nachdem Er zuvor, in hertzvergnügender, liebreicher, obwohl unfruchtbahrer Ehe gelebet 22 Jahr, 24 Woch, 4 T, mit der itz herzschmerzlich betrübten Hochwohlgebohrnen Frauen, Frauen Hedwig Katharina Lossin, gebohrne v. Nimptschin, Fr. auf Simbsen, Bantsche, Dammer und Waldvorwerk, welche ihm zuletzt also nachseufzet: "Ich kann dir, liebster Schatz nicht förder Ehr erweisen, als das ich diesen Stein die Liebe lasse preisen, mein Auge weint um dich. Mein Hertze bleibt geträulich. Die Wanderer aber also:
Mein Hertze bleibt geträulich. Die Wanderer aber also: Hoch Edler Held und Herr, Er ruh in seiner Gruft, ganz sanft und frey von Noth, biß ihn sein Jesus ruft. Wir aber gehn zurück, und sagen dieses frey: Hier liegt ein edler Herr, von alter Lieb und Treu. Mag auf dem Leichstein haben Herr Loss, der ist zwar todt, sein Lob bleibt unbegraben."

Odpisu z płyty nagrobnej dokonał Harald von Niebelschütz

 • Tekst inskrypcji epitafium Siegmunda von Loss pochodzi z portalu Dolny Śląsk

Epitafium Hedewig von Loss † 1637

Epitafium Hedewig von Loss zd. von Stosch, żony Sigmunda von Loss z Szymocina, Buczy i Dąbrowy w księstwie głogowskim, zmarłej 26 czerwca 1637 roku w wieku 29 lat i 31 tygodni. U góry umieszczone dwa herby rodowe ojczysty i macierzysty von Stosch, dalsze herby rodowe to von Nositz oraz von Sack, a macierzyste von Abschatz, von Notsitz oraz von Lest.

Inskrypcja:

IM IAHR 1637 DEN 26. IUNI IST SELIG IN HERBEN VERSCHIEDEN DIE WEILAND WOHLEDLE GEBCHEN WELEHREMREICHE HOCHTUGENDSAME FRAW HEDEWIG GEBOHR: VON STOSCHIN DES WOHL EDLEN VND GESTRENGEN HERRN SIGMUND VON LOSS AVF SIMBSEN BAUTSCH VND DAMMER dieses grosglogavischen furstenthumbs wohl verordneten kongl. manrechtsitzers hertz gelarbte haus ehe ihres alters 29. iahr 31 wochen liget alhier vnter diesem stein behalten vnd erwartet der frolichen auferstehung zum ewigen leben.

Epitafium Siegmundta von Loss † 1659

Epitafium Siegmundta von Loss z Szymocina, Grębocic, Buczy i Dąbrowy w księstwie głogowskim, zmarłego 19 kwietnia 1659 roku około godziny siódmej w wieku 60 lat, 6 miesięcy i 13 dni w Dębcu koło Lubina. U góry umieszczone dwa herby rodziny von Loss i von Niebelschütz, drugi rodowy von Sack a drugi macierzysty von Rechenberg.

Inskrypcja:

ALHIE LIEGET UND RUHET DER HOCH EDEL GEBOHRNE GESTRENGE UND HOCHBENAMBTE HERR SIEGMUNDT V. LOSZ AUF SIMBSEN GRAMBSCHÜTZ BAUTSCH UND DAMMER DES FURSTENTHUMBS GROSEN GLOGAW IN DIE 30 IAHR KONIGL: MAN RECHTSIETZER U: TREUR LANDES ELTESTER NACH DEM ER DAS V: GOTT ZULEBEN BISTIMBTE ZIEL: GANTZ PLOTZLICH UND INEINEM ANGENBLICHER REICHET EN DEM 60. IAHR 6. MONATE 13. TAGEN SEINES ALTERS ZU DAMMITSCH ANNO 1659. DEN 19. APRIL: FREH UMB 7 UHR ERWARTET ALHIE AN DER SEITEN DER LIEBSTEN SEINEN DER FROLICHEN AUFERSTEHUNG Z: EWIG: LEBE


W tym miejscu pragnąłbym bardzo podziękować Danucie Szybińskiej-Juszczuk za poprawki do odczytanych przeze mnie herbów.

Płyta nagrobna Paula Billmanna † 1837

Płyta nagrobna właściciela gospody Paula Billmanna, urodzonego w 1809 roku (pierwsza część daty zasłonięta) a zmarłego 6 czerwca 1837 roku.

Zamknij okno