Powiat Nowa Sól


Powiat nowosolski usytuowany w południowo-wschodniej części województwa obejmuje łącznie 8 gmin. Obszar o powierzchni 771 km2 zamieszkuje 86,9 tys. osób. Jest najbardziej zagęszczonym (113 osób na km2) i zurbanizowanym (ponad 65% ludności mieszka w miastach) powiatem w województwie. Od 2002 r. powiat odnotowuje dodatni przyrost naturalny i ujemne saldo migracji na pobyt stały. Liczba ogółem ludności istotnie się nie zmieniła. Ludność w wieku zdolności produkcyjnej stanowiła 65% populacji (w 2002 r. – 63%).
O blisko 14% natomiast zmniejszyła się liczba dzieci w wieku 0-14 lat (z 16,2 tys. w 2002 r. do 14,0 tys. 2009 r.). W 2009 r. połowa mieszkańców miała więcej niż 37,1 lat. W przeliczeniu na 1000 ludności powiatu nowosolskiego w 2009 r. było 158 osób pracujących i 90 zarejestrowanych bezrobotnych, przy czym udział kobiet w grupie bezrobotnych w końcu roku wyniósł 53% (wobec 52% przeciętnie w województwie). Wysoka stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2009 r. – na poziomie ponad 26%, stawia powiat na 11 lokacie wśród 12 lubuskich powiatów ziemskich.
Różnorodność przyrodnicza, lesistość na poziomie 39% powierzchni powiatu, część powiatu objęta ochroną w formie obszaru chronionego krajobrazu (ponad 22%), 106 pomników przyrody, specyficzny mikroklimat stwarzają dobre warunki dla rozwoju turystyki. W granicach powiatu nowosolskiego znajduje się 12 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, co lokuje powiat na 10 pozycji w województwie.

[Rozmiar: 7911 bajtów]
Herb powiatu nowosolskiego

[Rozmiar: 82907 bajtów]

Na terenie powiatu epitafia i płyty nagrobne znajdują się m. in. w Borowie Polskim, Borowie Wielkim, Bytomiu Odrzańskim, Konotopie, Kożuchowie, Małaszowicach, Mirocinie Dolnym, Mirocinie Górnym, Nowej Soli, Otyniu, Rudnie, Siedliskach, Solnikach, Studzieńcu oraz Stypułowie.
Wspaniałą rzeczą się stało, że pan Artur Ladra wydał w 2005 roku w Zielonej Górze opracowanie Zabytki epigrafiki na elementach sepulklarnych w średniowiecznych, wiejskich kościołach powiatu nowosolskiego do roku 1815, z którego chętnie korzystałem cytując jego fragmenty.
Nie sposób także podziękować Tomkowi Mietlickiemu za wspaniałe zdjęcia a także Danucie i Markowi Juszczuk, także za wspaniałe zdjęcia..Copyright © 2012 Dokumenty Śląska. Projekt SzablonyStron.org - szablony stron internetowych oraz Certyfikat SSL.