Rozmiar: 15909 bajtów

- 023 -

1360, Wrocław (Wrat[islauia])

Piotr z Opola (Petrus de Opol) kanonik i oficjał wrocławski (Wratislauiensis) stwierdza, że w jego obecności stawili się Konrad de Czirna (Conradus) inaczej zwany Ysenberg oraz Jan Conoplach (Johannes) kanonik u Św. Idziego we Wrocławiu, prokurator chłopów zamieszkujących połowę wsi Hegerhardisdorf w dystrykcie grodkowskim (Grotkouiensis), a mianowicie: Marcina (Martinus), Wawnyńca (Laurencius), Andrzeja Wygandi (Andreas), Michała de Woyslandorf (Michael), Mikołaja Jaurow (Nicolaus), Mikołaja syna karczmarza (Nicolaus filius Tabernatoris), Niczka Wygandi (Niczko), Jana z Tarnowa (Johannes de Tarnow), Mikołaja Voytsdorf (Nicolaus), Piotra Scoil (Petrus), Jana Breithanta (Johannes), Hanka Helwiga (Hanko), Piotra syna Heinca (Petrus filius Heinconis) yn dem grande, Pawła Arnoldi (Paulus) i Hilczka Henrici (Hilczconus) z jednej strony oraz Konrad z Turowa k. Wrocławia (Conradus de Thourow) prokurator kurii biskupiej wrocławskiej (Wrat[islauiensis]) i Marcin de Logow (Martinus) mansjonariusz kaplicy NM Panny, którzy wystąpili w imieniu mansjonarzy tejże kaplicy, z drugiej strony, zawierając między sobą umowę kupna-sprzedaży czynszu, a na dowód jego prawnego posiadania Jan Conoplat jako prokurator przedstawił do wglądu instrument notarialny spisany ręką Piotra syna Henryka Lucowicz z Brzegu (Petrus quondam Henrici Lucowicz de Brega) w obecności wystawcy. W.w. umowa dotyczyła sprzedaży za 100 grzywien 10 grzywien czynszu przez rycerza Konrada de Czirna i w.w. chłopów za pośrednictwem Jana Conoplatha Konradowi z Turowa k. Wroclawia (Conradus de Thurow) na rzecz mansjonarzy przy kaplicy NM Panny w kościele wrocławskim z połowy wsi Hogerhardesdorf k. Grodkowa. Sprzedający zostali zobowiązani do wypłacania tego czynszu pod karą ekskomuniki. Wystawca zatwierdza ten akt kupna-sprzedaży.

Świadkowie: Franciszek biskup Cantiae (Franciscus episcopus Canticensis, Kreta), Szymon z Legnicy (Symonus de Legnicz) scholastyk, Piotr z Bytomia (Petrus de Bythom) kanonik wrocławski (Wrat[islauiesis]), Henryk Czamborius (Henricus) rycerz i marszałek oraz Piotr de Cunczendorf (Petrus) kapelan i notariusz biskupa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Kolegium Wikariuszów, nr 31.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów