Rozmiar: 15909 bajtów

- 041 -

1360, 17 I, Grodków (Grotkow)

XIX Kal. Februarii

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus. . . . episcopus Wrat[islauiensis]) i pan Grodkowa (Grotkow) stwierdza, że w jego obecności Hanko Schizebacz (Hanco) sędzia grodkowski (Grotkouiensis) z jednej strony i jego żona Heylwiga (Heylwigis) z drugiej zawarli ugodę, w myśl której dobra i czynsze, które posiadają, mają dziedziczyć wspólnie. Jeżeli zaś chodzi o czynsz w wysokości 7 grzywien rocznie, który strony otrzymują z dochodów miejskich Grodkowa (praetorio Grotkouiensis), to w wypadku śmierci jednej ze stron druga ma dziedziczyć połowę. Wystawca zatwierdza tę ugodę i równocześnie unieważnia dotychczasowe dokumenty w tej sprawie.

Świadkowie: Merzanus brat wystawcy, Jaraczius z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella) rycerz, Haulo Czamborii marszałek, Hanko starosta nyski (Hanco . . . Nysensis), Cunadus de Zyczczin, Zyghardus i Andrzej (Andreas) Przechod bracia, Piotr z Wodzisławia (Petrus de Loslauia) proboszcz raciborski (Rathiboriensis) i notariusz.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 31, sygn. 1A, s. 81v.
Wzmianka: Quellen u. Darstellungen zur schlesischen Geschichte, t. X, s. 23, nr 17.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów